2009

 

 Zarządzenia Rektora AMG

 

 • Nr 19,  z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie  zakazu podpisywania nowych umów na świadczenie usług telefonii komórkowej.
 • Nr 18, z dnia 01 grudnia 2009 r. w sprawie  zasad sporządzania dyplomu ukończenia studiów wyższych, suplementu do dyplomu oraz świadectw ukończenia studiów podyplomowych.(obowiązuje zarz. nr 2 z 04.01.2010)
 • Nr 17z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie  pomocy socjalnej i naukowej, uznawania studiów za granicą oraz sposobu zaliczania przedmiotów studentom wyjeżdżającym na studia za granicę w ramach Programu Uczenia się Przez Całe Życie - Erasmus.
 • Nr 16, z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie powołania jednostki organizacyjnej "Green Cars".
 • Nr 15, z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie nowelizacji Regulaminu Nagród Rektora Akademii Morskiej w Gdyni. (obowiązuje uchwała Senatu nr 19/XV z 29.11.2012)
 • Nr 14, z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie Regulaminu dofinansowania udziału pracowników naukowo-dydaktycznych Akademii Morskiej w Gdyni w konferencjach naukowych.(obowiązuje zarz. nr 54 z 20.12.2012)
 • Nr 13, z dnia 01 października 2009 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 12, z dnia 08 października 2009 r. w sprawie wzoru umowy dotyczącej warunków kształcenia na studiach niestacjonarnych.
 • Nr 11, z dnia 03 sierpnia 2009 r. w sprawie Regulaminu przyznawania miejsc w Studenckich Domach Marynarza Akademii Morskiej w Gdyni (zmiany w zarz. nr 5 z 17.02.2014r.)
 • Nr 10, z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie Regulaminu wewnętrznej gospodarki finansowej Akademii Morskiej w Gdyni. (zmiany w zarz. nr 20 z 18.10.2010, zarz. nr 28 z 15.12.2010, zarz. nr 5 z 24.02.2011)(obowiązuje zarz. nr 30 z 03.09.2012)
 • Nr 9, z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie Regulaminu premiowania pracowników nie będących nauczycielami akademickimi - z wyłączeniem załóg statków szkolnych. (na podstawie zarz. nr 14 z 13.06.2017r.)
 • Nr 8, z dnia 01 lipca 2009 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 7, z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Akademii Morskiej w Gdyni. (zmiany w zarz. nr 12 z 13.05.2010) (obowiązuje zarz. nr 22 z 08.11 2010r) 
 • Nr 6, z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie sposobu wydatkowania środków finansowych uzyskiwanych na pokrycie naliczonych kosztów pośrednich wynikających z realizacji projektów. (uchylony zarządzeniem nr 25 z 24.08.2017 r.)
 • Nr 5, z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie podpisywania umów i rachunków związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych. (obowiązuje zarz. nr 1 z 04.01.2010)
 • Nr 4, z dnia 03 lutego 2009 r. w sprawie przestrzegania kalendarzowego rozkładu roku akademickiego.
 • Nr 3, z dnia 03 lutego 2009 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 2, z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 1, z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Akademii Morskiej w Gdyni.

 

 Komunikaty Rektora AMG

 

 • Nr 1, z dnia 03.03.2009r. w sprawie wniosków premiowych.
 • Nr 2, z dnia 07.10.2009r.  Informacja dotycząca auditu nadzoru
 • Nr 3, z dnia 23.11.2009r. w sprawie powołania pełnomocników ds. STCW
 • Nr 4, z dnia 07.12.2009r. w sprawie sporządzanie kompletnej sprawozdawczości finansowej AM za 2009 rok.

 

Uchwały Senatu AMG  

 • Nr 36, z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu jednostki organizacyjnej pod nazwą "GREEN CARS".
 • Nr 35, z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie utworzenia "Studium Bezpieczeństwa i Ochrony Transportu".
 • Nr 34, z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie akceptacji wyboru audytora badającego sprawozdania finansowe za rok 2009.
 • Nr 33, z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 32, z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Akademii Morskiej w Gdyni odznaki absolwenta, którą jest Pierścień Absolwenta.
 • Nr 31, z dnia 29 października 2009 r. w sprawie przyjęcia opinii o zasługach i dorobku Kandydata do tytułu doktora honoris causa Politechniki Białostockiej.
 • Nr 30, z dnia 30 września 2009 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w związku z wszczęciem postępowania o nadanie prof. dr inż. Henrykowi Tuni tytułu doktora honoris causa Politechniki Białostockiej.
 • Nr 29, z dnia 30 września 2009 r. w sprawie likwidacji Katedry Technologii i Organizacji Żywienia oraz włączenia jej składu osobowego do Katedry Handlu i Usług.
 • Nr 28, z dnia 30 września 2009 r. w sprawie likwidacji  dwóch Zakładów w Katedrze Towaroznawstwa i Ładunkoznawstwa oraz zmiany w/w Katedry na Katedrę Towaroznawstwa i zarządzania Jakością.
 • Nr 27, z dnia 30 września 2009 r. w sprawie przekształcenia Katedry Nauk Humanistycznych w Zakład Nauk Społecznych w Katedrze Ekonomii i Zarządzania.
 • Nr 26, z dnia 16 lipca 2009 r. Opinia Senatu w sprawie zarzutów Ministerstwa Infrastruktury dotyczących nieprawidłowości w zarządzaniu Uczelnią.
 • Nr 25, z dnia 28 czerwca 2009 r. w sprawie poparcia starań Wydziału Nawigacyjnego o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora.
 • Nr 24, z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie pensum dydaktycznego w roku akademickim 2009/2010, warunków jego obniżania oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych.
 • Nr 23, z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo - finansowego Uczelni na rok 2009.
 • Nr 22, z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008r.
 • Nr 21, z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów elektorów na ogólnopolskie zebranie wyborcze do RGSzW na X kadencję.
 • Nr 20, z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie określania wysokości opłat semestralnych za studia niestacjonarne i podyplomowe..
 • Nr 19, z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie limitu naboru kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2009/2010
 • Nr 18, z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie limitu naboru kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2009/2010.
 • Nr 17, z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2010/2011.
 • Nr 16, z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z rocznej działalności uczelni za okres 01.01.2008 - 31.12.2008.
 • Nr 15, z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie kontynuowania działań mających na celu sprostowanie błędnego wpisu dot. właściciela statku Dar Młodzieży w Rejestrze Okrętowym.
 • Nr 14, z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego Akademii Morskiej w Gdyni na rok 2008.
 • Nr 13, z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany treści art. 12 Regulaminu Studiów Akademii Morskiej w Gdyni.(obowiązuje uchwała nr 17/XV z 29.11.2012)
 • Nr 12, z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie przyjęcia prowizorium budżetowego na okres I-V 2009r.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

E.Prylowska
21.08.2013
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja:
anonimizowane 19.10.2017