2010

Zarządzenia Rektora AMG

 • Nr 34, z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie Regulaminu działalności Rektorskiej Komisji ds. Hotelu Asystenckiego Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 33, z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie Regulaminu porządkowego Hotelu Asystenckiego Akademii Morskiej w Gdyni. (obowiązuje zarz. nr 7 z 15.04.2016)
 • Nr 32, z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie Akademickiego Domu Marynarza Akademii Morskiej w Gdyni. (zmiany w zarz. nr 13 z 13.05.2011) (obowiązuje zarz. nr 7 z 15.04.2016)
 • Nr 31, z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie odpłatności za powtarzanie semestru, roku i powtrzanie przedmiotu na studiach stacjonarnych. (zmiany w zarz. nr 3 z 28.01 2011r)
 • Nr 30, z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie zmian do Regulaminu stypendium Rektora Akademii Morskiej w Gdyni dla najlepszych studentów Akademii.  (obowiązuje zarz. nr 38 z 26.09.2012)
 • Nr 29, z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia narzutu kosztów ogólnouczelnianych w Akademickim Domu Marynarza Akademii Morskiej w Gdyni. (obowiązuje zarz. nr 7 z 15.04.2016)
 • Nr 28, z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie zmian do Regulaminu wewnętrznej gospodarki finansowej Akademii Morskiej w Gdyni.(obowiązuje zarz. nr 30 z 03.09.2012)
 • Nr 27, z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany wzoru umowy dotyczącej warunków kształcenia na studiach niestacjonarnych. (obowiązuje zarz. nr 39 z 01.10.2012)
 • Nr 26, z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany wysokości opłat semestralnych na studiach niestacjonarnych dla studentów Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa.
 • Nr 25, z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biblioteki Głównej Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 24, z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o płatne powtarzanie przedmiotów oraz o płatne powtarzanie semestru.
 • Nr 23, z dnia 08 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o świadczenie usług edukacyjnych w ramach studiów podyplomowych.
 • Nr 22, z dnia 08 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Akademii Morskiej w Gdyni. (zmiany w zarz. nr 1 z 17.01.2014r)
 • Nr 21, z dnia 03 listopada 2010 r. w sprawie zagospodarowania pomieszczeń w budynku C w Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 20, z dnia 18 października 2010 r. w sprawie zmian do Regulaminu wewnętrzej gospodarki finansowej Akademii Morskiej w Gdyni.(obowiązuje zarz. nr 30 z 03.09.2012)
 • Nr 19, z dnia 18 października 2010 r. w sprawie zmian do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Akademii Morskiej w Gdyni.  (obowiązuje zarz. nr 26 z 18.11 2011r) 
 • Nr 18, z dnia 04 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Akademii Morskiej w Gdyni. (zmiany w zarz. nr 19 z 18.10.2010) (obowiązuje zarz. nr 26 z 18.11 2011r)
 • Nr 17, z dnia 01 października 2010 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej w Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 16, z dnia 10 września 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu podejmowania studiów przez cudzoziemców w Akademii Morskiej w Gdyni. (zmiany w zarz. nr 16 z 08.06.2011)(obowiązuje zarz. nr 17 z 23.04 12)
 • Nr 15, z dnia 09 września 2010 r. w sprawie wzoru umowy dotyczącej warunków kształcenia na studiach niestacjonarych. (obowiązuje zarz. nr 27 z 23.12.2010r) 
 • Nr 14, z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia stanowiska samodzielnego informatyka.
 • Nr 13z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej w Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 12, z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie zmian w Regulaminie Udzielania zamówień Publicznych Akademii Morskiej w Gdyni. (obowiązuje zarz. nr 22 z 08.11 2010r) 
 • Nr 11, z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie zagospodarowania pomieszczeń.
 • Nr 10, z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kół naukowych Akademii Morskiej w Gdyni .(obowiązuje zarz. nr 51 z 22.11 2012r)
 • Nr 9, z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zasad wyłaniania najlepszych absolwentów Uczelni dla potrzeb umarzania pożyczek i kredytów studenckich.
 • Nr 8, z dnia 08 marca 2010 r. w sprawie utworzenia Studium Bezpieczeństwa i Ochrony Transportu.
 • Nr 7, z dnia 08 marca 2010 r. w sprawie dodatkowej rekrutacji cudzoziemców w semestrze letnim roku akademickiego 2009/2010.
 • Nr 6, z dnia 04 marca 2010 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej w Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 5, z dnia 04 marca 2010 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej w Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 4, z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu podejmowania studiów przez cudzoziemców w Akademii Morskiej w Gdyni. (obowiązuje zarz. nr 16 z 10.09 2010r)
 • Nr 3, z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie zmian w Regulaminie Uczelnianej Sieci Komputerowej Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 2, z dnia 04 stycznia 2010 r. w sprawie zasad sporządzania dyplomu ukończenia studiów wyższych, suplementu do dyplomu oraz świadectw ukończenia studiów podyplomowych.(obowiązuje zarz. nr 6 z 24.02.2014)
 • Nr 1, z dnia 04 stycznia 2010 r. w sprawie podpisywania umów i rachunków związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych.(obowiązuje zarz. nr 42 z 19.10. 2012r)

 

 

Komunikaty Rektora AMG

 • Nr 4, z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie sporządzenia kompletnej sprawozdawczości finansowej AM za 2010 rok.
 • Nr 3, z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie dnia rektorskiego - 4 maja 2010r.
 • Nr 2, z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie dnia wolnego od pracy - 4 maja 2010r.
 • Nr 1, z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie zakupu biletów krajowych i zagranicznych dla pracowników Akademii Morskiej w Gdyni na potrzeby wyjazdów słuzbowych.

Komunikaty Kanclerza AMG

 • Nr 1, z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie zmiany treści Załącznika nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 2, z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany treści Załącznika nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych Akademii Morskiej w Gdyni oraz powołania nowej upoważnionej  jednostki. (zał.1)

 

Uchwały Senatu AMG  

 • Nr 75, z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie zmiany wysoości opłat semestralnych na studiach niestacjonarnych Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa.
 • Nr 74, z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie zaopiniowania wniosku o ianowanie prof. dr hab. Izabeli Steinka na stanowisko profesora zwyczajnego w Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 73, z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia prowizorium budżetowego na okres I-VI. 2011r.
 • Nr 72, z dnia 25 listopada 2010r. w sprawie utworzenia Ośrodków Szkolenia Morskiego w Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 71, z dnia 25 listopada  2010r. w sprawie wyborów uzupełniających skład Komisji Dyscyplinarnych w Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 70, z dnia 25 listopada  2010r. w sprawie przyjęcia regulaminów Senackiej Komisji ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej oraz Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów.
 • Nr 69, z dnia 25 listopada  2010r. w sprawie wyboru audytora badajcego sprawozdania finansowe za rok 2010.
 • Nr 68, z dnia 25 listopada  2010r. w sprawie korekty planu rzeczowo-finasowego Akademii Morskiej w Gdyni na rok 2010.
 • Nr 67, z dnia 28 października 2010r. w sprawie skierowania p. Michała Dąbrowskiego do udziału w konkursie na członka rady nadzorczej Polskiego Radia SA w Gdańsku.
 • Nr 66, z dnia 28 października 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na wstąpienie w prawa podmiotu wyznaczonego do badania sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2009.
 • Nr 65, z dnia 28 października 2010r. w sprawie ztwierdzenia terminu wyborów uzupełniających na prodziekana na Wydziale Elektrycznym.
 • Nr 64, z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zatwierdzenia terminu wyborów uzupełniających do Senatu na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa.
 • Nr 63, z dnia 27 maja 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 62, z dnia 27 maja 2010r. w sprawie pensum dydaktycznego w roku akademickim 2010/2011, warunków jego obniżania oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych.
 • Nr 61, z dnia 27 maja 2010r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2010.
 • Nr 60, z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009r.
 • Nr 59, z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zaopiniowania wniosku o mianowanie dr. hab. inż. Tomasza Tarasiuka na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Akademii Mrskiej w Gdyni.
 • Nr 58, z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia terminu wyborów prodziekana na Wydziale Nawigacyjnym.
 • Nr 57, z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie uzupełnienia Regulaminu Nagród Rektora.(obowiązuje uchwała Senatu nr 19/XV z 29.11.2012)
 • Nr 56, z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie treści zawartych w Uchwale nr 27 Senatu AM Gdyni z dnia 30 listopada 2006 roku.
 • Nr 55, z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie określenia wysokości opłat semestralnych za studia niestacjonarne i podyplomowe.
 • Nr 54, z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie limitu naboru kandydatów na I rok studiów niestacjonanych w raku akdemickim 2010-2011.
 • Nr 53, z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie limitu naboru kandydatów na I rok studiów stacjonanych w raku akdemickim 2010-2011.
 • Nr 52, z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2011/2012.
 • Nr 51, z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z rocznej działalności uczelni za okres 01.01.2009 - 31.12.2009.
 • Nr 50, z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zapewnienia przez Akademię Morską w Gdyni środków na pokrycie wkładu własnego projektu "Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń Akademii Morskiej w Gdyni w istniejącym obiekcie przy Al. Jana Pawła II 3 na cele dydaktyczne".
 • Nr 49, z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zaopiniowania wniosku o undywidualną nagrodę Ministra Infrastruktury.
 • Nr 48, z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zaopiniowania wniosku o mianowanie          prof. dr hab. inż. Piotra Palicha na stanowisko profesora zwyczajnego w Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 47, z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie Honorowej Odznaki Zasłużony Pracownik Morza.
 • Nr 46, z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie Brązowego Medalu za Długoletnią Służbę.
 • Nr 45, z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie Srebrnego Medalu za Długoletnią Służbę.
 • Nr 44, z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie Złotego Medalu za Długoletnią Służbę.
 • Nr 43, z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej.
 • Nr 42, z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie Srebrnego Krzyża Zasługi.
 • Nr 41, z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie Złotego Krzyża Zasługi.
 • Nr 40, z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.
 • Nr 39, z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie stanowiska Senatu Akademii Morskiej w Gdyni w związku z opublikowaniem następujących dokumentów:
  - Założenia do nowelizacji ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
  - Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020 (projekt środowiskowy)
 • Nr 38, z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia prowizorium budżetowego na okres I-V. 2010r.
 • Nr 37, z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia kalendarza wyborczego dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających prorektora ds. kształcenia w Akademii Morskiej w Gdyni na kadencję 2008-2012

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

E.Prylowska
21.08.2013
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja: