2011

Zarządzenia Rektora AMG

 • Nr 33, z dnia 16.12.2011 r. w sprawie wprowadzenia w Akademii Morskiej w Gdyni wzorów decyzji administracyjnych. (obowiązuje zarz. nr 5 z 20.02 12)
 • Nr 32, z dnia 07.12.2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Akademickiego Domu Marynarza Akademii Morskiej w Gdyni. (Instrukcja dostępna u Kierownika Obiektu oraz w zespole ds. BHP) (obowiązuje zarz. nr 7 z 15.04.2016)
 • Nr 31, z dnia 07.12.2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku "F" Akademii Morskiej w Gdyni. (Instrukcja dostępna u Kierownika Obiektu oraz w zespole ds. BHP)
 • Nr 30, z dnia 05.12.2011 r. w sprawie rejestracji umów zawieranych między Akademią Morską w Gdyni a podmiotami zewnętrznymi w zakresie działalności naukowej, badawczo-rozwojowej oraz wdrożeniowej.
 • Nr 29, z dnia 05.12.2011 r. w sprawie wysokości kosztów pośrednich naliczanych przy realizacji projektów badawczych. (uchylony zarządzeniem nr 25 z 24.08.2017) 
 • Nr 28, z dnia 02.12.2011 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych wzorów umowy o dzieło, umowy zlecenia oraz rachunków do umów obowiązujących w Akademii Morskiej w Gdyni. (zmiany w zarz. nr 18 z 23.04.2012,  w zarz. nr 41 z 19.10.2012, w zarz. nr 5 z 23.01.2013 oraz w zarz. nr 29 z 18.09.2014)
 • Nr 27, z dnia 18.11.2011 r. w sprawie zmiany treści Załącznika 1 do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 26, z dnia 18.11.2011 r. w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Morskiej w Gdyni. (zmiany w zarz. 25 z 24.09.2013r.) (obowiązuje zarz. nr 35 z 05.11.2014r.)
 • Nr 25, z dnia 18.11.2011 r. w sprawie upublicznienia informacji o wolnych miejscach pracy w Akademii Morskiej w Gdyni. (zmiany w zarz. nr 21 z 14.05.2012)
 • Nr 24, z dnia 18.11.2011 r. w sprawie opracowania i wdrożenia systemu kontroli zarządczej w Akademii Morskiej w Gdyni.(obowiązuje zarz. nr 40 z dnia 07.11.2017r.)
 • Nr 23, z dnia 17.11.2011 r. w sprawie zmiany wzoru umowy o świadczenie usług edukacyjnych w ramach studiów podyplomowych (obowiązuje zarz. nr 47 z 25.10.2012)
 • Nr 22, z dnia 20.09.2011 r. w sprawie zmian do Regulaminu audytu wewnętrznego Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 21, z dnia 25.10.2011 r. w sprawie odpłatności za powtarzanie semestru, (roku) i powtwrzanie przedmiotu na studiach stacjonarnych. (obowiązuje zarz. nr 17 z 28.06 13)
 • Nr 20, z dnia 20.09.2011 r. w sprawie zasad korzystania ze słuzbowych kart SIM VOICE oraz służbowych kart SIM DATA przez Pracowników Akademii Morskiej w Gdyni. (zmiany w zarz. nr 4 z 20.02.2012 oraz w zarzadzeniu nr 11 z 06.05.2013)
 • Nr 19, z dnia 01.09.2011 r. w sprawie zmiany zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym w Akademii Morskiej w Gdyni.(zmiany w zarz. nr 16 z 16.04.2012 oraz zarz. nr 25 z 17.09.2014)
 • Nr 18, z dnia 10.06.2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Akademii Morskiej w Gdyni. (obowiązuje zarz. nr 26 z 18.11 11)
 • Nr 17, z dnia 02.09.2011 r. w sprawie funkcjonowania w dniach 7 i 8 września 2011 roku Kwestury i Magazynu Głównego AM.
 • Nr 16, z dnia 08.06.2011 r. w sprawie zmian w Regulaminie podejmowania studiów przez cudzoziemców w Akademii Morskiej w Gdyni. (obowiązuje zarz. nr 17 z 23.04 12)
 • Nr 15, z dnia 06.06.2011 r. w sprawie zmian w Instrukcji inwentaryzacyjnej rzeczowych składników majątkowych.
 • Nr 14, z dnia 30.05.2011 r. w sprawie określenia wysokości opłat semestralnych za studia niestacjonarne i podyplomowe.
 • Nr 13, z dnia 13.05.2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do "Zasad funkcjonowania Akademickiego Domu Marynarza Akademii Morskiej w Gdyni".(obowiązuje zarz. nr 7 z 15.04.2016)
 • Nr 12, z dnia 12.05.2011 r. w sprawie wprowadzenia w Akademii Morskiej w Gdyni wzorów decyzji administracyjnych.  (obowiązuje zarz. nr 5 z 20.02 12)
 • Nr 11, z dnia 06.05.2011 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji rekrutacyjnej dla doboru kandydatów na I rok studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w roku akademickim 2011/2012.
 • Nr 10, z dnia 15.04.2011 r. w sprawie nowelizacji Polityki Bezpieczeństwa Akademii Morskiej w Gdyni.(obowiązuje zarz. nr 46 z 18.12.2014r.)
 • Nr 9, z dnia 01.04.2011 r. w sprawie funkcjonowania  w dniach 5 i 6 kwietnia Kwestury AM.
 • Nr 8, z dnia 8.03.2011 r. w sprawie zasad podziału środków finansowych uzyskiwanych na pokrycie naliczonych kosztów pośrednich wynikających z realizacji projektów: badawczych, rozwojowych, wspierających uczestnictwo w programie międzynarodowym, realizowanych w ramach 7 Programu Ramowego UE i programów kolejnych, realizowanych w ramach innych programów krajowych i międzynarodowych. (uchylony zarządzeniem nr 25 z 24.08.2017 r.) 
 • Nr 7, z dnia 4.03.2011 r. w sprawie funkcjonowania w dniach 8 i 9 marca Magazynu Głównego AM.
 • Nr 6, z dnia 28.02.2011 r. w sprawie funkcjonowania  w dniach 8 i 9 marca Kwestury AM.
 • Nr 5, z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zmian do Regulaminu wewnętrznej gospodarki finansowej Akademii Morskiej w Gdyni. (obowiązuje zarz. nr 30 z 03.09.2012)
 • Nr 4, z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie utworzenia nowych pól spisowych.
 • Nr 3, z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 31 Rektora AM w Gdyni z dnia 20 grudnia 2010r. dotyczącego odpłatności za powtarzanie semestru, roku i powtrzanie przedmiotu na studiach stacjonarnych.
 • Nr 2, z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny nauczycieli akademickich za okres od 01.01.2007 do 31.12.2010.
 • Nr 1, z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie zasad podziału środków finansowych uzyskiwanych na pokrycie naliczonych kosztów pośrednich wynikających z realizacji projektów: badawczych, rozwojowych, wspierających uczestnictwo w programie międzynarodowym, realizowanych w ramach 7 Programu Ramowego UE i programów kolejnych, realizowanych w ramach innych programów krajowych i międzynarodowych.  (obowiązuje zarz. nr 8 z 08.03 11)

 

 

 Komunikaty Rektora AMG

 • Nr 2, z dnia 01 grudnia 2011. w sprawie sporządzenia kompletnej sprawozdawczości finansowej AM za 2011 rok.
 • Nr 1, z dnia 12 kwietnia 2011. w sprawie dnia rektorskiego wolnego od zajęć.

 

 Komunikaty Kanclerza AMG

 

 • Nr 6, z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zmiany treści Załącznika nr 1 do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Akademii Morskiej w Gdyni
 • Nr 5, z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmiany treści Załącznika nr 1 i nr 2 do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Akademii Morskiej w Gdyni
 • Nr 4, z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany treści Załącznika nr 1do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Akademii Morskiej w Gdyni oraz korekty w zakresie upoważnionych jednostek
 •  Nr 3, z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany upoważnionej jednostki w zakresie nabywania materiałów reklamowych oraz świadczenia usug reklamowych dla Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 2, z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zmiany treści Załącznika nr 1do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Akademii Morskiej w Gdyni oraz korekty w zakresie upoważnionych jednostek
 •  Nr 1, z dnia 04 lutego 2011 r. w sprawie zmiany treści Załącznika nr 1do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Akademii Morskiej w Gdyni oraz korekty w zakresie upoważnionych jednostek. zał.1

 

Uchwały Senatu AMG

 

 • Nr 113, z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie  uchwalenia zmiany Statutu Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 112, z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie  wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie Dziekana Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa prof. dr. hab. inż. Piotra Przybyłowskiego.
 • Nr 111, z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie umowy współpracy z Admiral Ushakow Maritime State Academy Noworosyjsk - Rosja.
 • Nr 110, z dnia 01 grudnia 2011 r. w sprawie  zniesienia kierunku studiów Inżynieria Bezpieczeństwa na Wydziale Mechanicznym.
 • Nr 109, z dnia 01 grudnia 2011 r. w sprawie  przyjęcia prowizorium budżetowego na rok 2012.
 • Nr 108, z dnia 01 grudnia 2011 r. w sprawie  wyboru audytora badającego sprawozdania finansowe za rok 2011.
 • Nr 107, z dnia 01 grudnia 2011 r. w sprawie  korekty planu rzeczowo-finansowego Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 106, z dnia 29 września 2011 r. w sprawie  wyłonienia kandydatów na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
 • Nr 105, z dnia 29 września 2011 r. w sprawie poparcia wniosku Rady Wydziału Elektrycznego o przyznanie Wydziałowi Elektrycznemu Akademii Morskiej w Gdyni uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie elektrotechnika.
 • Nr 104, z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2011.
 • Nr 103, z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010r.
 • Nr 102, z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o mianowanie dr. hab. inż. Piotra Gnacińskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 101, z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 100, z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie pensum dydaktycznego w roku akademickim 2011/2012 warunków jego obniżania oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych.
 • Nr 99, z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia skorygowanego prowizorium budżetowego na okres I-VI. 2011r.
 • Nr 98, z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o mianowanie dr. hab. inż Piotra Mysiaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 97, z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości opłat semestralnych za studia niestacjonarne i podyplomowe.
 • Nr 96, z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie limitu naboru kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2011/2012.
 • Nr 95, z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie limitu naboru kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2011/2012.
 • Nr 94, z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2012/2013.
 • Nr 93, z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z rocznej działalności uczelni za okres 01.01.2010 - 31.12.2010r.
 • Nr 92, z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany składu Komisji Dyscyplinarnej Akademii dla Studentów.
 • Nr 91, z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Senackiej Komisji ds. Promocji.
 • Nr 90, z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia skorygowanego prowizorium budżetowego na okres I-VI 2011r.
 • Nr 89, z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie Honorowej Odznaki Zasłużony Pracownik Morza.
 • Nr 88, z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zaopiniowania  wniosków o nadanie Brązowego Medalu za Długoletnią Służbę.
 • Nr 87, z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie Srebrnego Medalu za Długoletnią Służbę.
 • Nr 86, z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie Złotego Medalu za Długoletnią Służbę.
 • Nr 85, z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej.
 • Nr 84, z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o nadanie Srebrnego Krzyża Zasługi.
 • Nr 83, z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie Złotego Krzyża Zasługi.
 • Nr 82, z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o nadanie Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.
 • Nr 81, z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o nagrodę Ministra Infrastruktury dla prof. dr hab. Izabeli Steinka.
 • Nr 80, z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o nagrodę Ministra Infrastruktury dla prof. dr. hab. inż. Piotra Palicha.
 • Nr 79, z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Senackiej Komisji ds. Kształcenia.
 • Nr 78, z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Oceniających w celu dokonania okresowej oceny nauczycieli akademickich.
 • Nr 77, z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na rzecz Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni.
 • Nr 76, z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o mianowanie dr. hab. inż. Lesława Kyzioła na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Akademii Morskiej w Gdyni.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

E.Pryłowska
20.08.2013
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja:
D.Bogusz 22.11.2017