2014

Zarządzenia Rektora AMG

 • Nr 47 z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego przeprowadzanego w Akademii Morskiej w Gydni.
 • Nr 46 z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie nowelizacji Polityki bezpieczeństwa informacji i danych osobowych w Akademii Morskiej w Gdyni. (obowiązuje zarz. nr 27 z 17.12.2015r.)
 • Nr 45 z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia w AMG wzorów umów o nadanie tytułu naukowego profesora oraz stopnia naukowego doktora habilitowanego.
 • Nr 44 z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych AMG.
 • Nr 43 z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie zmian wzorów decyzji administracyjnych dla studiów doktoranckich w AMG.
 • Nr 42 z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie zmian w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 41 z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie zmiany w Regulaminie podejmowania studiów przez cudzoziemców w Akademii Morskiej w Gdyni.(obowiązuje zarz. nr 9 z 12.05.2016r.)
 • Nr 40 z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej w Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 39 z dnia 05 grudnia 2014r. w sprawie zasad wydawania legitymacji instruktora sportu Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 38 z dnia 04 grudnia 2014r. w sprawie zmian w Regulaminie dofinansowania udziału pracowników Akademii Morskiej w Gdyni w konferencjach naukowych.(obowiązuje zarz. nr 33 z 21.12.2016)
 • Nr 37 z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej w Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 36 z dnia 21 listopada 2014r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych AMG. (zmiany w zarz. nr 44 z 18.12.2014 r., nr 10 z 22.07.2015 r., nr 29 z 6.12.2016 r., nr 35 z 30.10.17 r.)
 • Nr 35 z dnia 05 listopada 2014r. w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Morskiej w Gdyni. (zmiany w zarz. nr 15 z 30.09.2015r. oraz w zarz. nr 2 z 07.01.2016r.)(uchylony zarz. nr 4 z 30.01.2018 r.)
 • Nr 34 z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany Regulaminu podejmowania studiów przez cudzoziemców w Akademii Morskiej w Gdyni.(zmiany w zarz. nr 41 z dnia 16.12.2014r.)(obowiązuje zarz. nr 9 z 12.05.2016r.)
 • Nr 33 z dnia 30 października 2014r. w sprawie nostryfikacji w Akademii Morskiej w Gdyni dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą.(obowiązuje zarz. nr 20 z 12.10.2015r.)
 • Nr 32 z dnia 17 października 2014r. w sprawie zmian w procedurze obowiązującej przy prowadzeniu przewodów doktorskich na wydziałach w Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 31 z dnia 25 września 2014r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii Morskiej w Gdyni dla studentów przyjętych na studia od roku akademickiego 2014/2015.
 • Nr 30 z dnia 21 września 2014r. w sprawie rozliczaia kosztów eksploatacyjnych energii cieplnej i energii elektrycznej w Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 29 z dnia 18 września 2014r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 28 Rektora AMG z dnia 2.12.2011r. w sparwie jednolitych wzorów umów o dzieło, umów zlecenia oraz rachunków do umów obowiązujących w Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 28 z dnia 18 września 2014r. w sprawie wprawadzenia procedury zawierania umów w postepowaniach prowadzonych w ramach Programu Opreacyjnego Infrastruktura i Środowisko, do których nie ma zastosowania Ustawa Pzp.
 • Nr 27 z dnia 18 września 2014r. w sprawie zagospodarowania pomieszczeń w budynku C Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 26 z dnia 18 września 2014r. w sprawie okreslenia stanowisk pracy oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej.
 • Nr 25 z dnia 17 września 2014r. w sprawie zmiany zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym w Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 24 z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia w Akademii Morskiej w Gdyni decyzji administracyjnych dla studiów doktoranckich.
 • Nr 23 z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie zmian w Regulaminie premiowania nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii Morskiej w Gdyni. (na podstawie zarz. nr 14 z 13.06.2017r.)
 • Nr 22 z dnia 07 lipca 2014r. w sparwie zmiany struktury organizacyjnej w Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 21 z dnia 07 lipca 2014r. w sparwie zmiany składu rzeczników dyscyplinarnych do spraw studentów.
 • Nr 20 z dnia 23 maja 2014r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej w Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 19 z dnia 23 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Morskiej w Gdyni. (obowiązuje zarz. nr 35 z 05.11.2014r.)
 • Nr 18 z dnia 08 maja 2014r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii Morskiej w Gdyni od roku akademickiego 2014/2015. (obowiązuje zarz. nr 31 z 25.09.2014r.)
 • Nr 17 z dnia 08 maja 2014r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich w Akademii Morskiej w Gdyni. (obowiązuje zarz. nr 15 z 16.06.2017r.)
 • Nr 16 z dnia 08 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia w Akademii Morskiej w Gdyni decyzji administracyjnych dla studiów doktoranckich.(zmiany w zarz. nr 43 z dnia 17.12.2014 oraz w zarz. nr 2 z 12.01.2015r.)
 • Nr 15 z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla naboru kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I, II,i III stopnia w roku akademickim 2014/2015.
 • Nr 14 z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany w Regulaminie wewnętrznej gospodarki finansowej Akademii Morskiej w Gdyni (uchylony zarz. nr 16 z 01.09.2016 r.)
 • Nr 13a z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AMG studiów doktoranckich w zakresie dyscypliny naukowej Towaroznawstwo.
 • Nr 13 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 12 z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 11 z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej w Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 10 z dnia 03 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Akademii Morskiej w Gdyni niebędących członkami załóg statków szkolnych. (na podstawie zarz. nr 14 z 13.06.2017r.)
 • Nr 9 z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w Regulaminie Uczelnianej Sieci Komputerowej Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 8 z dnia 17 marca 2014r. w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego dla doktorantów.
 • Nr 7 z dnia 05 marca 2014r. w sprawie wypłat za nadgodziny wypracowane przez nauczycieli akademickich na studiach podyplomowych oraz kursach. (obowiązuje zarz. nr 17 z dnia 30.09.2015r.)
 • Nr 6 z dnia 24 lutego.2014r. w sprawie sporządzania dyplomu ukończenia studiów wyższych i suplementu do dyplomu ukończenia studiów wyższych.(obowiązuje zarz. nr 18 z dnia 28.06.2017r.)
 • Nr 5 z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie zmiany w Regulaminie przyznawania miejsc w Studenckich domach Marynarza Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 4 z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie zmian w Regulaminie premiowania nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii Morskiej w Gdyni. (na podstawie zarz. nr 14 z 13.06.2017r.)
 • Nr 3 z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Morskiej w Gdyni.(zmiany w zarz. nr 42 z 17.12.2014r. oraz nr 16 z 16.06.2017)
 • Nr 2 z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Akademii Morskiej w Gdyni niebędących członkami załóg statków szkolnych. (na podstawie zarz. nr 14 z 13.06.2017r.)
 • Nr 1 z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie zmian w Regulaminie udzielania zamówień publicznych.


Komunikaty Rektora AMG  

 • Nr 3 z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie sporządzenia kompletnej sprawozdawczości finansowej AMG za 2014 rok.
 • Nr 2 z dnia 02 grudnia 2014 r. w sprawie godzin rektorskich.
 • Nr 1 z dnia 17 listopada 2014r. w przedmiocie określenia zasad ustalania długości okresu zatrudnienia osób zatrudnionych na stanowisku asystenta lub adiunkta i nie posiadających odpowiednio stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego.

 

Komunikaty Kanclerza AMG  

 • Nr 5 z dnia 18.11.2014r. w sprawie zmiany treści dotyczących wzoru zapytania ofertowego w załączniku nr 2 do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 4 z dnia 15.10.2014r. w sprawie zmiany treści Załącznika 1, Załącznika 2, Załącznika 3 oraz Załącznika 4 do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 3 z dnia 28.08.2014 w sprawie zmiany służbowego podporządkowania konserwatorów obsługujących Studenckie Domy Marynarza oraz Akademicki Dom Marynarza.
 • Nr 2 z dnia 01.07.2014 w sprawie zmiany treści Załącznika 1 do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 1 z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie  zmiany w funkcjonowaniu Magazynu Głównego Akademii Morskiej w Gdyni.

Uchwały Senatu AMG 

Protokoły z posiedzeń senatu AMG są dostępne w zakładce "dla pracowników"

 • Nr 228/XV z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 227/XV z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 226/XV z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 225/XV z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie wyboru audytora badającego sprawozdania finansowe za rok 2014.
 • Nr 224/XV z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia prowizorium budżetowego na rok 2015.
 • Nr 223/XV z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego Akademii Morskiej w Gdyni na rok 2014.
 • Nr 222/XV z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 221/XV z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 220/XV z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 219/XV z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 218/XV z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 217/XV z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 216/XV z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 215/XV z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie zmiany w załączniku nr 3 do Uchwały Senatu nr 155/XV Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 24.04.2014r. dot. zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2015/2016.
 • Nr 214/XV z dnia 30 października 2014r. w sprawie przyznania dodatku za pracę w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. 
 • Nr 213/XV z dnia 30 października 2014r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 212/XV z dnia 30 października 2014r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 211/XV z dnia 30 października 2014r. w sprawie przyznania dodatku za pracę w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. 
 • Nr 210/XV z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wzoru umowy dotyczącej warunków odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii Morskiej w Gdyni dla cudzoziemców przyjętych na pierwszy rok studiów.
 • Nr 209/XV z dnia 30 października 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie dziekana Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa prof. dr. hab. inż. Piotra Przybyłowskiego.
 • Nr 208/XV z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany składu Komisji Statutowej oraz określenia mandatu w związku z nowelizacją ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.
 • Nr 207/XV z dnia 25 września 2014r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 206/XV z dnia 25 września 2014r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 205/XV z dnia 25 września 2014r. w sprawie przyznania dodatku za pracę w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
 • Nr 204/XV z dnia 25 września 2014r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 203/XV z dnia 25 września 2014r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 202/XV z dnia 25 września 2014r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 201/XV z dnia 25 września 2014r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 200/XV z dnia 25 września 2014r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 199/XV z dnia 25 września 2014r. w sprawie przyznania dodatku za pracę w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
 • Nr 198/XV z dnia 25 września 2014r. w sprawie przyznania dodatku za pracę w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
 • Nr 197/XV z dnia 25 września 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 250 tysięcy euro.
 • Nr 196/XV z dnia 25 września 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na obiążenie mienia o wartości przekraczającej 250 tysięcy euro.
 • Nr 195/XV z dnia 25 września 2014r. w sprawie nadania imienia Bibliotece Głównej Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 194/XV z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich.
 • Nr 193/XV z dnia 25 września 2014r. w sprawie określenia wzorów umów dotyczących warunków odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii Morskiej w Gdyni  dla studentów przyjętych na studia od roku akademickiego 2014/2015
 • Nr 192/XV z dnia 25 września 2014r. w sprawie określenia zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Akademię Morską w Gdyni oraz warunki zwalniania z całości lub w części z opłat.
 • Nr 191/XV z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 190/XV z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 189/XV z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 188/XV z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 187/XV z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 186/XV z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 185/XV z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 184/XV z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie wzoru dyplomu habilitacyjnego wydawanego przez Akademię Morską w Gdyni.
 • Nr 183/XV z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie mienia o wartości przekraczającej 250 tysięcy euro.
 • Nr 182/XV z dnia 26 czerwca 2014r. w przedmiocie sprostowania uchwały Senatu z dnia 27.02.2014r. numer 145/XV w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie mienia o wartości przekraczającej 250 tysięcy euro.
 • Nr 181/XV z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 180/XV z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 179/XV z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 178/XV z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 177/XV z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyznania dodatku za pracę w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
 • Nr 176/XV z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 175/XV z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zawarcia umowy o współpracy z MOL Europe B.V. z Hamburga.
 • Nr 174/XV z dnia 29 maja 2014r. w sprawie pensum dydaktycznego, zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz organizacji studiów w roku akademickim 2014/2015.
 • Nr 173/XV z dnia 29 maja 2014r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2014.
 • Nr 172/XV z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013r.
 • Nr 171/XV z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z rocznej działalności uczelni za okres 01.01.2013 - 31.12.2013.
 • Nr 170/XV z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 169/XV z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 168/XV z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 167/XV z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 166/XV z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 165/XV z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 164/XV z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Akademię Morską w Gdyni nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Badawczo-Produkcyjnego ENAMOR spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Gdyni.
 • Nr 163/XV z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Regulaminu Nagród Rektora przyjętego uchwałą Senatu Akademii Morskiej w Gdyni nr 105/XV z dnia 28 listopada 2013r.(uchylona na podstawie uchwały Senatu nr 78/XVI z 13.06.2017r.)
 • Nr 162/XV z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie wsparcia udziału Akademii Morskiej w Gdyni w procesie tworzenia Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji (IATI) oraz przyjęcia przez Akademię Morską roli koordynatora Centrum Kompetencji Partnerów  IATI.
 • Nr 161/XV z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Doktoranckich w Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 160/XV z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmian wytycznych dla rad wydziałów dotyczących kształcenia na studiach doktoranckich w Akademii Morskiej w Gdyni. (obowiązuje uchwała senatu 70/XVI z 25.05.2017)
 • Nr 159/XV z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie limitu naboru kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia w roku akademickim 2014/2015.
 • Nr 158/XV z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie limitu naboru kandydatów na I rok studiów stacjonarnych pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia w roku akademickim 2014/2015.
 • Nr 157/XV z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla naboru kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I, II i III stopnia w roku akademickim 2014/2015.
 • Nr 156/XV z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat semestralnych za studia niestacjonarne pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz studia podyplomowe.
 • Nr 155/XV z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na studia doktoranckie w Akademii Morskiej w Gdyni w roku akademickim 2015/2016.
 • Nr 154/XV z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2015/2016
 • Nr 153/XV z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 152/XV z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 151/XV z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przyznania dodatku za pracę w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
 • Nr 150/XV z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 149/XV z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 148/XV z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zatwierdzenia terminu wyborów uzupełniających na prodziekana na Wydziale Nawigacyjnym.
 • Nr 147/XV z dnia 27 marca 2014r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów doktoranckich w dyscyplinie Towaroznawstwo prowadzonych na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa.
 • Nr 146/XV z dnia 27 marca 2014r. w sprawie korekty prowizorium budżetowego na rok 2014.
 • Nr 145/XV z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie mienia o wartości przekraczającej 250 tysięcy euro.
 • Nr 144/XV z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 143/XV z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 142/XV z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 141/XV z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 140/XV z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 139/XV z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 138/XV z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustalenia "Zasad dyscypliny finansowej Akademii Morskiej w Gdyni".
 • Nr 137/XV z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zaopiniowania wniosku o nadanie Honorowej Odznaki Zasłużony Pracownik Morza.
 • Nr 136/XV z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zaopiniowania wniosku o nadanie  Brązowego Medalu za Długoletnią Służbę.
 • Nr 135/XV z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zaopiniowania wniosku o nadanie Srebrnego Medalu za Długoletnią Służbę.
 • Nr 134/XV z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zaopiniowania wniosku o nadanie Złotego Medalu za Długoletnią Służbę
 • Nr 133/XV z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zaopiniowania wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej
 • Nr 132/XV z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zaopiniowania wniosku o nadanie Brązowego Krzyża Zasługi.
 • Nr 131/XV z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zaopiniowania wniosku o nadanie Złotego Krzyża Zasługi.
 • Nr 130/XV z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zaopiniowania wniosku o nadanie Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.
 • Nr 129/XV z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zaopiniowania wniosku o nadanie Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski
 • Nr 128/XV z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zaopiniowania wniosku o nagrodę Ministra Infrastruktury i Rozwoju dla prof. dr. inż. kpt. ż.w. Zbigniewa Burciu.
 • Nr 127/XV z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie przyznania dodatków specjalnych.
 • Nr 126/XV z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 125/XV z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie powołania studentów w skład Komisji Dyscyplinarnej Akademii dla Studentów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Akademii dla Studentów oraz Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich
 • Nr 124/XV z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zaopiniowania wniosku o mianowanie prof. dr. hab. inz. kpt. ż.w. Zbigniewa Burciu na stanowisko profesora zwyczajnego w Akademii Morskiej w Gdyni.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

E.Pryłowska
28.01.2014
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja:
anonimizowane 26.02.2018