2015

Zarządzenia Rektora AMG

 • Nr 27 z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie nowelizacji Polityki bezpieczeństwa informacji i danych osobowych w Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 26 z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmiany treści załącznika do zarządzenia nr 26 z dnia 18.09.2014r. w sprawie określenia stanowisk pracy oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej.
 • Nr 25 z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie wykazu rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby w Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 24 z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny nauczycieli akademichkich za lata akademickie 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, odpowiednio.(obowiązuje zarz. nr 21 z 19.10.2016r.)
 • Nr 23 z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie utworzenia nowego pola spisowego.
 • Nr 22 z dnia 15 października 2015r. w sprawie trybu opracowania planów urlopów wypoczynkowych dla pracowików Akademii Morskiej w Gdyni niebędących nauczycielami akademickimi.
 • Nr 21 z dnia 15 października 2015r. w sprawie trybu udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim.
 • Nr 20 z dnia 12 października 2015r. w sprawie nostryfikacji w Akademii Morskiej w Gdyni dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na okreslonym poziomie kształcenia.
 • Nr 19 z dnia 12 października 2015r. w sprawie wydatkowania środków pochodzących z opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia.
 • Nr 18 z dnia 01 października 2015 r. w sprawie trybu postępowania przy pobieraniu zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń za prace będące przedmiotem prawa autorskiego wykonywane w ramach stosunku pracy oraz prowadzenia ewidencji tych prac. (uchylony zarz. nr 52 z 21.12.2017 r.) 
 • Nr 17 z dnia 30 września 2015r. w sprawie wypłat za nadgodziny wypracowane przez nauczycieli akademickich na studiach podyplomowych oraz kursach.
 • Nr 16 z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Akademii Morskiej w Gdyni niebędących członkami załóg statków szkolnych. (na podstawie zarz. nr 14 z 13.06.2017r.)
 • Nr 15 z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów akademii Morskiej w Gdyni.(uchylony zarz. nr 4 z 30.01.2018 r.)
 • Nr 14 z dnia 25 września 2015r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Budynku H, H1.
 • Nr 13 z dnia 14 września 2015r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów. (obowiązuje zarz. nr 12 z 20.07.2016r.)
 • Nr 12 z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie numetracji lokali mieszkalnych w Akademickim Domu Marynarza.
 • Nr 11 z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany w zarządzeniu dotyczącym upublicznienia informacji o wolnych miejscach pracy w Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 10 z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych AMG.
 • Nr 9 z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii Morskiej w Gdyni dla studentów przyjętych na studia od roku akademickiego 2015/2016.
 • Nr 8 z dnia 20 maja 2015r. w sprawie powołania pełnomocnika Rektora ds własności intelektualnej.
 • Nr 7 z dnia 20 maja 20155. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla naboru kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych I, II i III stopnia w roku akademickim 2015/2016.
 • Nr 6 z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie obiegu informacji o zajęciu komorniczym.
 • Nr 5 z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie Regulamin kół naukowych Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 4 z dnia 9 kwietnia 2015r. w sprawie Regulaminu przyznawania zwiekszenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych.( zm. w zarz. nr 17 z dnia 16.06.2017)
 • Nr 3 z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych AMG.
 • Nr 2 z dnia 12 stycznia 2015r. w sprawie zmian wzorów decyzji administarcyjnych dla studiów doktoranckich w AMG.
 • Nr 1 z dnia 5 stycznia 2015r. w sprawie wprowadzenia w Akademii Morskiej w Gdyni wzorów decyzji administracyjnych.(zm. w zarz. nr 13 z dnia 02.06.2017)

Komunikaty Rektora AMG  

 • Nr 5 z 25 listopada 2015r. w sprawie sporządzenia kompletnej sprawozdawczości finansowej AMG za 2015 rok.
 • Nr 4 z dnia 30 września 2015r. w sprawie godzin rektorskich.
 • Nr 3 z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie obowiązku wprowadzania do systemu POL-on informacji o działalności badawczo-rozwojowej.
 • Nr 2 z dnia 20 maja 2015r. w sparwie zmian w komunikacie nr 1a/15 z dnia 27.02.2015r.
 • Nr 1a z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie kryteriów przyznania premii indywidualnych dla pracowników naukowo-dydaktycznych przyznawanych z puli rektora w roku 2016.
 • Nr 1 z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie premii dla nauczycieli akademickich w roku 2015.

Komunikaty Kanclerza AMG  

 • Nr 2 z dnia 16.11.2015r. w sprawie wprowadzenia jednolitego formularza zamówienia do Zespołu Zaopatrzenia i Transportu AM obowiązującego od 1.12.2015r.
 • Nr 1 z dnia 11.01.2015r. w sprawie poprawnego opisu  dokumentów kosztowych, wydatków ponoszonych przez Akademię Morską w Gdyni.

 

Uchwały Senatu AMG 

Protokoły z posiedzeń senatu AMG są dostępne w zakładce "dla pracowników

 • Nr 321/XV z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 320/XV z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 319/XV z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 318/XV z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 317/XV z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 316/XV z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 315/XV z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 314/XV z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 313/XV z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie podziału na okręgi wyborcze tworzone do wyborów do Zebrania Przedstawicieli na kadencję 2016-2020.
 • Nr 312/XV z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia prowizorium budżetowego na rok 2016.
 • Nr 311/XV z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie korekty plau rzeczowo-finansowego Akademii Morskiej w Gdyni na rok 2015.
 • Nr 310/XV z dnia 26 listopada 2015r. w  sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 309/XV z dnia 26 listopada 2015r. w  sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 308/XV z dnia 26 listopada 2015r. w  sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 307/XV z dnia 26 listopada 2015r. w  sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 306/XV z dnia 26 listopada 2015r. w  sprawie zezwolenia na sprzedaż nieruchomości tj. będących własnością Akademii Morskiej w Gdyni lokali mieszkalnych wchodzących w skład budynku posadowionego na terenie nieruchomości gruntowej przy ul. Beniowskiego 24-24A w Gdyni.
 • Nr 305/XV z dnia 26 listopada 2015r. w  sprawie wyboru audytora badającego sprawozdania finansowe za rok 2015.
 • Nr 304/XV z dnia 26 listopada 2015r. w  sprawie zatwierdzenia składu Komisji Wyborczej Akademii na kadencję 2016-2020.
 • Nr 303/XV z dnia 29 października 2015r. w sprawie przyznania dodatku za pracę w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
 • Nr 302/XV z dnia 29 października 2015r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 301/XV z dnia 29 października 2015r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 300/XV z dnia 29 października 2015r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 299/XV z dnia 29 października 2015r. w sprawie przyznania dodatku za pracę w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
 • Nr 298/XV z dnia 29 października 2015r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 297/XV z dnia 29 października 2015r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 296/XV z dnia 29 października 2015r. w sprawie przyznania dodaktu specjalnego.
 • Nr 295/XV z dnia 29 października 2015r. w sprawie przyznania dodatku za pracę w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
 • Nr 294/XV z dnia 29 października 2015r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 293/XV z dnia 29 października 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie dziakana Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa prof. dr. hab. inż. Piotra Przybyłowskiego.
 • Nr 292/XV z dnia 29 października 2015r. w sprawie zatwierdzenia terminu wyborów uzupełniających do senatu na Wydziale Nawigacyjnym.
 • Nr 291/XV z dnia 29 października 2015r. w sprawie nadania tytułu honorowego doktora honoris causa prof. dr. hab. inż. Tadeuszowi Kaczorkowi.
 • Nr 290/XV z dnia 29 października 2015r. w sprawie szczegółowych kryteriów i zasad oceny wyników pracy nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 289/XV z dnia 18 września 2015r. w sprawie zezwolenia na zaciągnięcie zobowiązań do łącznej wysokości nie przekraczającej 10.000.000 złotych lub równowartości tej kwaty w euro w postaci pozyczki lub kredytów bankowych w celu finansowania zakupu sprzętu dydaktycznego i wyposażenia w ramach projektu RIDAM.
 • Nr 288/XV z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2015.
 • Nr 287/XV z dnia 28 maja 2015r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 286/XV z dnia 28 maja 2015r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 285/XV z dnia 28 maja 2015r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 284/XV z dnia 28 maja 2015r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 283/XV z dnia 28 maja 2015r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 282/XV z dnia 28 maja 2015r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 281/XV z dnia 28 maja 2015r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 280/XV z dnia 28 maja 2015r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 279/XV z dnia 28 maja 2015r. w sprawie korekty limitu naboru kandydatów na I rok studiów stacjonarnych pierwszego, drugiego i trezciego stopnia w roku akademickim 2015/2016.
 • Nr 278/XV z dnia 28 maja 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany Statutu Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 277/XV z dnia 28 maja 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany załącznika nr 1 do Statutu Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 276/XV z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014r.
 • Nr 275/XV z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z rocznej działalności uczelni za okres 01.01.2014-31.12.2014.
 • Nr 274/XV z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 273/XV z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 272/XV z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego za pracę w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
 • Nr 271/XV z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 270/XV z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 269aXV z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmian w regulaminie Wyborczym Akademii Morskiej w Gdyni (załącznik nr 1 do Statutu AMG).
 • Nr 269/XV z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany Statutu Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 268/XV z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie pensum dydaktycznego, zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz organizacji studiów w roku akademickim 2015/2016.
 • Nr 267/XV z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla naboru kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych I, II i III stopnia w roku akademickim 2015/2016.
 • Nr 266/XV z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie okreslenia wysokości opłat semestralnych za studia niestacjonarne pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz studia podyplomowe.
 • Nr 265/XV z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie limitu naboru kandydatów na I rok studiów stacjonarnych pierwszego, drugiego i trezciego stopnia w roku akademickim 2015/2016. (zmiana w uchwale 279-XV)
 • Nr 264/XV z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia doktoranckie w Akademii Morskiej w Gdyni w roku akademickim 2016/2017.
 • Nr 263/XV z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2016/2017.
 • Nr 262/XV z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 261/XV z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 260/XV z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 259/XV z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 258/XV z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 257/XV z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 256/XV z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań przez Akademię Morską w Gdyni.
 • Nr 255/XV z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań przez Akademię Morską w Gdyni.
 • Nr 254/XV z dnia 26 marca 2015r. w sprawie okreslenia w Akademii Morskiejj w Gdyni organizacji przeprowadzania potwierdzenia efektów uczenia się.
 • Nr 253/XV z dnia 26 marca 2015r. w sprawie "Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej Akademii Morskiej w Gdyni".
 • Nr 252/XV z dnia 26 marca 2015r. w sprawie "Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz komercjalizacją wyników badań w Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 251/XV z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 250/XV z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie upoważnienia Komisji Statutowej.
 • Nr 249/XV z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów w Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 248/XV z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie Honorowej Odznaki Zasłuzony Pracownik Morza.
 • Nr 247/XV z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie Brązowego Medalu za Długoletnią Służbę.
 • Nr 246/XV z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie Srebrnego Medalu za Długoletnią Służbę.
 • Nr 245/XV z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie Złotego Medalu za Długoletnią Służbę.
 • Nr 244/XV z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej.
 • Nr 243/XV z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zaopiniowania wniosku o nadanie Złotego Krzyża Zasługi.
 • Nr 242/XV z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zaopiniowania wniosku o nagrodę Ministra Infrastruktury i Rozwoju dla prof. dr hab. Marii Śmiechowskiej
 • Nr 241/XV z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego. 
 • Nr 240/XV z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego. 
 • Nr 239/XV z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego. 
 • Nr 238/XV z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego. 
 • Nr 237/XV z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego. 
 • Nr 236/XV z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego. 
 • Nr 235/XV z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego. 
 • Nr 234/XV z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego. 
 • Nr 233/XV z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego Akademii Morskiej w Gdyni na rok 2014.
 • Nr 232/XV z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmiany w Wytycznych dla rad wydziałów dotyczących kształcenia na studiach doktoranckich w Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 231/XV z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie powołania studentów w skład Komisji Dyscyplinarnej Akademii dla Studentów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Akademii dla Studentów oraz Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich.
 • Nr 230/XV z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nawigacyjnym.
 • Nr 229/XV z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wszczęcia postepowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Akademii Morskiej w Gdyni.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

E.Pryłowska
08.01.2015
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja:
D.Bogusz 01.02.2018