2016

Zarządzenia Rektora AMG

 • Nr 37 z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu sprawowania instytucjonalnej kontroli wewnętrznej w Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 36 z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia w Akademii Morskiej w Gdyni Centralnego Rejestru Umów oraz zasad prowadzenia tego rejestru. (zm. w zarz. nr 7 z 16.02.18 r.) 
 • Nr 35 z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie zmiany procedury ewidencjonowania i realizacji prac naukowo-badawczych, badawczo-rozwojowych, projektów europejskich, umów współpracy z krajowym otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz umów współpracy międzynarodowej.
 • Nr 34 z dnia 23 grudnia 2016r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej w Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 33 z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie Regulaminu dofinansowania udziału nauczycieli akademickich i doktorantów Akademii Morskiej w Gdyni w konferencjach naukowych.
 • Nr 32 z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 31 z dnia 19 grudnia 2016r w sprawie zmiany struktury organizacyjnej w Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 30 z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. opracowania Strategii w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi na rzecz naukowców, związanej z wdrożeniem Europejskiej Karty Naukowca  i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych w Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 29 z dnia 06 grudnia 2016r. w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych AMG.
 • Nr 28 z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w programie MultiSport w Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 27 z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ewidencjonowania i realizacji prac naukowo-badawczych, badawczo-rozwojowych, projektów europejskich, umów współpracy z krajowym otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz umów współpracy międzynarodowej. (zmiany w zarz. nr 35 z 27.12.2016r.)
 • Nr 26 z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia systemu stałego dyżuru w Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 25 z dnia 08 listopada 2016r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 24 z dnia 03 listopada 2016r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej w Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 23 z dnia 02 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu na prowadzenie zajęć dydaktycznych przez profesora wizytującego.
 • Nr 22 z dnia 31 października 2016r. w sprawie anulowania zarządzenia w sprawie podwyższania wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli akademickich w związku z uzyskaniem tytułu lub stopnia naukowego.
 • Nr 21 z dnia 19 października 2016r. w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny nauczycieli akademichkich za lata akademickie 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, odpowiednio.
 • Nr 20 z dnia 23 września 2016r. w sprawie powołania rzeczników dyscyplinarnych dla nauczycieli akademickich, rzeczników dyscyplinarnych do spraw studentów oraz rzecznika dyscyplinarnego dla doktorantów. (zm. zarz. nr 36 z 31.10.2017 r.) 
 • Nr 19 z dnia 16 września 2016r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Nagród Rektora dla nauczycieli akademickich.
 • Nr 18 z dnia 15 września 2016r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds Nagród Rektora dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi.
 • Nr 17 z dnia 15.września 2016r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej na okres kadencji 2016-2020. (zm. w zarz. nr 17 z 15.09.2016 r., zarz. nr 43 z 20.11.2017 r.) 
 • Nr 16 z dnia 1 września 2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wewnętrznej gospodarki finansowej Akademii Morskiej w Gdyni. (zm. w zarz. nr 50 z 21.12.2017 r.) 
 • Nr 15 z dnia 1 września 2016r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej w Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 14 z dnia 1 września 2016r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej w Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 13 z dnia 1 września 2016r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej w Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 12 z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów.
 • Nr 11 z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii Morskiej w Gdyni w roku akademickim 2016/2017.
 • Nr 10 z dnia 16 maja 2016r. w sprawie obowiązku składania przez pracowników Akademii Morskiej w Gdyni oświadczenia o  wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby zatrudnionych przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, lub w celu wykonywania prac pomocniczych w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych na podstawie stosunku pracy.
 • Nr 9 z dnia 12 maja 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu podejmowania studiów przez cudzoziemców w Akademii Morskiejw Gdyni.
 • Nr 8 z dnia 11 maja 2016r. w sprawie powołąnia Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla doboru kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I, II, III stopnia w roku akademickim 2016/2017.
 • Nr 7 z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie likwidacji Akademickiego Domu Marynarza Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 6 z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie tekstu jednolitego Statutu Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 5 z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie rejestracji książek praktyk.
 • Nr 4 z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia cennika opłat za miejsca w Studenckich Domach Marynarza nr 2, 3 i 4.
 • Nr 3 z dnia 13 stycznia 2016r. w sprawie zmian w Regulaminie premiowania nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii Morskiej w Gdyni. (na podstawie zarz. nr 14 z 13.06.2017r.)
 • Nr 2 z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie zmian w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Morskiej w Gdyni.(uchylony zarz. nr 4 z 30.01.2018 r.)
 • Nr 1 z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim na kierunkach i w specjalnościach posiadających certyfikat uznania w zakresie szkoleń zgodnych z Konwencją STCW.

 

Komunikaty Rektora AMG  

 • Nr 4 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie premii dla nauczycieli akademickich w roku 2017.
 • Nr 3 z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie sporządzenia kompletnej sprawozdawczości finansowej AMG za 2016 rok.
 • Nr 2 z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie elektronicznego systemu obsługi zapotrzebowań (SOZ).
 • Nr 1 z dnia 15 lutego 2016r. dotyczący premii dla nauczycieli akademickich w roku 2016.

 

Komunikaty Kanclerza AMG  

 • Nr 6 z dnia 19.12.2016r. w sprawie wytycznych dot. przeprowadzania robót budowlanych w obiektach Uczelni.
  Nr 5 z dnia 16.11.2016r. w sprawie zmiany treści Załącznika 1 do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 4 z dnia 20.10.2016r. w sprawie zmiany treści Załącznika 1 do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych AMG.
 • Nr 3 z dnia 24.08.2016r. w sprawie zapewnienia większej kontroli wykonania planu zamówień publicznych.
 • Nr 2 z dnia 09.03.2016r. w sprawie terminu przekazywania do Działu Kadr i Płac umów zlecenia.
 • Nr 1 z dnia 09.02.2016r. w sprawie zmiany treści załącznika nr 1 do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Akademii Morskiej w Gdyni.

Uchwały Senatu AMG 

Protokoły z posiedzeń senatu AMG są dostępne w zakładce "dla pracowników"

 • Nr 44/XVI z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 43/XVI z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia prowizorium budżetowego Akademii Morskiej w Gdyni na rok 2017.
 • Nr 42/XVI z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 41/XVI z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 40/XVI z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.​
 • Nr 39/XVI z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 38/XVI z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 37/XVI z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 36/XVI z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością w celach budowlanych.
 • Nr 35/XVI z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie dodatkowych środków pochodzących ze źródeł innych aniżeli wskazane w art. 94 ust. 1 Ustawy na zwiększenie wynagrodzeń. 
 • Nr 34/XVI z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie wyboru audytora badającego sprawozdanie finansowe za rok 2016.
 • Nr 33/XVI z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu Senackiej Komisji ds. Morskich.
 • Nr 32/XVI z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 31/XVI z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zaopiniowania wniosku o mianowanie prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Góreckiego na stanowisko profesora zwyczajnego w Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 30/XVI z dnia 20 października 2016r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 29/XVI z dnia 20 października 2016r. w sprawie przyznania dodatku za pracę w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
 • Nr 28/XVI z dnia 20 października 2016r. w sprawie przyznania dodatku za pracę w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
 • Nr 27/XVI z dnia 20 października 2016r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 26/XVI z dnia 20 października 2016r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 25/XVI z dnia 20 października 2016r. w sprawie przyznania dodatku za pracę w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
 • Nr 24/XVI z dnia 20 października 2016r. w sprawie wprowadzenia dodatków pozabudżetowych za sprawowanie funkcji pełnomocnika rektora.
 • Nr 23/XVI z dnia 20 października 2016r. w sprawie zabezpieczenia przez Akademię Morską w Gdyni środków na pokrycie wkładu własnego projektu "Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie praktyczne na Wydziałach Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni - zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych" (nr wniosku: RPPM.04.02.00-22-0002/16) współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
 • Nr 22/XVI z dnia 20 października 2016r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa.
 • Nr 21/XVI z dnia 29.09.2016r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 20/XVI z dnia 29.09.2016r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 19/XVI z dnia 29.09.2016r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 18/XVI z dnia 29.09.2016r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 17/XVI z dnia 29.09.2016r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 16/XVI z dnia 29.09.2016r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 15/XVI z dnia 29.09.2016r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 14/XVI z dnia 29.09.2016r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 13/XVI z dnia 29.09.2016r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 12/XVI z dnia 29.09.2016r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 11/XVI z dnia 29.09.2016r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 10/XVI z dnia 29.09.2016r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 9/XVI z dnia 29 września 2016r. w sprawie podwyższenia dodatku funkcyjnego rektora, prorektorów, dziekanów, prodziekanów, kanclerza i kwestora.
 • Nr 8/XVI z dnia 29 września 2016r. w sprawie powołania przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Akademii dla Studentów.
 • Nr 7/XVI z dnia 29 września 2016r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Akademii dla Studentów.
 • Nr 6/XVI z dnia 29 września 2016r. w sprawie powołania przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej Akademii dla Studentów.
 • Nr 5/XVI z dnia 29 września 2016r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej Akademii dla Studentów.
 • Nr 4/XVI z dnia 29 września 2016r. w sprawie powołania przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich.
 • Nr 3/XVI z dnia 29 września 2016r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich.
 • Nr 2/XVI z dnia 29 września 2016r. w sprawie powołania Senackich Komisji oraz ich przewodniczących na kadencję 2016-2020.
 • Nr 1/XVI z dnia 29 września 2016r. w sprawie zaopiniowania wniosku o mianowanie prof. hab. inż. kpt. ż.w. Adama Weintrita na stanowisko profesora zwyczajnego w Akademii Morskiej w Gdyni.

 

 • Nr 369/XV z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie zezwolenia na zamianę stanowiących własność Akademii Morskiej w Gdyni nieruchomości gruntowych przy ul. Sędzickiego w Gdyni o numerach 1236/237 [nowy numer 381], 1232/236 [nowy numer 370], 1234/236 [nowy numer 374],1239/235 [nowy numer 368] na stanowiące własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości gruntowe położone przy ul. Maurycego Beniowskiego w Gdyni o numerach 953 [dawna numeracja 363/81] oraz 1082 [dawna numeracja 30]
 • Nr 368/XV z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2016.
 • Nr 367/XV z dnia 19 maja 2016r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 366/XV z dnia 19 maja 2016r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 365/XV z dnia 19 maja 2016r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 364/XV z dnia 19 maja 2016r. w sprawie limitu naboru kandydatów na I rok studiów stacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w roku akademickim 2016/2017.
 • Nr 363/XV z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015r.
 • Nr 362/XV z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z rocznej działalności uczelni za okres 01.01.2015-31.12.2015r.
 • Nr 361/XV z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 360/XV z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 359/XV z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 358/XV z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie pensum dydaktycznego, zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz organizacji studiów w roku akademickim 2016/2017
 • Nr 357/XV z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla naboru kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia w roku akademickim 2016/2017.
 • Nr 356/XV z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat semestralnych za studia niestacjonarne pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz studia podyplomowe.
 • Nr 355/XV z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na studia doktoranckie w Akademii Morskiej w Gdyni w roku akademickim 2017/2018.
 • Nr 354/XV z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2017/2018.
 • Nr 353/XV z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyznania dodatku za pracę w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
 • Nr 352/XV z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 351/XV z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 350/XV z dnia 31 marca 2016r. w sprawie utworzenia na Wydziale Elektrycznym nowego kierunku studiów II stopnia.
 • Nr 349/XV z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany zasad dokonywania przez studentów i doktorantów oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków dydaktycznych.
 • Nr 348/XV z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 347/XV z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 346/XV z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 345/XV z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 344/XV z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 343/XV z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 342/XV z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 341/XV z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 340/XV z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 339/XV z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 338/XV z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 337/XV z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego. 
 • Nr 336/XV z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego.
 • Nr 335/XV z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie poparcia wniosku Rady Wydziału Nawigacyjnego o przyznanie Wydziałowi Nawigacyjnemu Akademii Morskiej w Gdyni uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie transport.
 • Nr 334/XV z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zaopiniowania wniosku o nagrodę Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dla prof. zw. dr hab. Piotra Jędrzejowicza.
 • Nr 333/XV z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego. 
 • Nr 332/XV z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego. 
 • Nr 331/XV z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego. 
 • Nr 330/XV z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego. 
 • Nr 329/XV z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego. 
 • Nr 328/XV z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego. 
 • Nr 327/XV z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie rozpoznania odwołania Pana dr hab. Kazimierza Krauze, prof. nadzw. Akademii Morskiej w gdyni od uchwały Rady Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni numer 1/2016 z dnia 21 stycznia 2016r.
 • Nr 326/XV z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmian w Regulaminie Studiów w Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 325/XV z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia treści tekstu jednolitego Statutu Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 324/XV z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie podziału mandatów przedstawicieli studentów i doktorantów w Senacie na kadencję 2016-2020.
 • Nr 323/XV z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie podziału mandatów przedstawicieli studentów i doktorantów do składu Kolegium Elektorów Akademii na kadencję 2016-2020.
 • Nr 322/XV z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zatwierdzenia terminarza czynności wyborczych.

 

 

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Rektor AMG
05.01.2016
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja:
anonimizowane 26.02.2018