INSPEKTOR NADZORU W SPECJALNOŚCI TELEKOMUNIKACYJNEJ - DZIAŁ TECHNICZNY

Stanowisko: Inspektor nadzoru w specjalności telekomunikacyjnej

Jednostka organizacyjne: Pion Kanclerza

Wymiar czasu pracy: 1/2 etat

Wymagania kwalifikacyjne, wykształcenie, praktyka

- posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń;

- co najmniej 3 lata doświadczenia w tym co najmniej  18 m-cy doświadczenia w robotach  prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków;

- znajomość zagadnień z zakresu kosztorysowania robót budowlanych i projektowania;

- zaangażowanie i umiejętność pracy w zespole;

- otwartość, kreatywność, komunikatywność.

Przewidywana data zatrudnienia: październik 2017r.

Dokumenty: CV, list motywacyjny oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.2016.922) należy składać na adres administracjaatpraca.am.gdynia.pl w terminie do 17.10.2017r. (podając w tytule nazwę stanowiska).

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez wyżej wymienionego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

p.o. Kanclerz AMG
04.10.2017
Wprowadzenie:
M.Krakowska 04.10.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Krakowska 04.10.2017