Asystent w zakresie transportu i logistyki

DZIEKAN

WYDZIAŁU  PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  I  TOWAROZNAWSTWA

AKADEMII  MORSKIEJ W GDYNI

 

ogłasza

 

KONKURS

 

na stanowisko asystenta

 

w zakresie  transportu i logistyki

 

Do konkursu na stanowisko asystenta mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U.
z 2016 roku, poz. 1842 z późn. zm.) oraz Statucie AMG.

Wymagania:

 

  • posiadanie tytułu zawodowego magistra w zakresie transportu i logistyki,
  • posiadanie predyspozycji do pracy naukowej i dydaktycznej,
  • znajomość języka obcego nowożytnego.

 

Kandydaci powinni złożyć:

 

  • podanie,
  • życiorys,
  • kwestionariusz osobowy,
  • odpis dyplomu potwierdzający ukończenie studiów wyższych magisterskich,  
  • oświadczenie o podjęciu pracy na pełnym etacie w AMG, jako podstawowym miejscu pracy,
  • informacje o przebiegu pracy zawodowej.

Termin składania wniosków:  do 12.01.2018 roku

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:  15.01.2018 roku

Dokumenty konkursowe należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Przedsiębiorczości
i Towaroznawstwa  AM w Gdyni, ul. Morska 83, tel. (58) 55-86-620, p.B-428.

Prosimy o umieszczenie na przesłanych dokumentach klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku
o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133 poz. 883)". 

 

Gdynia, dnia 19 grudnia 2017 roku          

 

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

A.Jażdżewska
21.12.2017
Wprowadzenie:
i.wierzbowska 21.12.2017
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 21.12.2017