Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Transportu i Logistyki na Wydziale Nawigacyjnym

Gdynia 13.04.2018

Dziekan Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni

ogłasza 

konkurs na stanowisko adiunkta 
w Katedrze Transportu i Logistyki

Od kandydata na stanowisko adiunkta wymaga się:

 • posiadania dyplomu doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo, (mile widziana specjalność transport szynowy, budowa i utrzymanie dróg szynowych);
 • posiadania co najmniej 10 lat doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;
 • posiadania pogłębionej wiedzy, doświadczenia i dorobku naukowego z zakresu transportu szynowego, jak również budowy, utrzymania i eksploatacji obiektów i urządzeń transportowych;
 • umiejętności stosowania innowacyjnych technologii w transporcie;
 • znajomości technologii informatycznych w projektowaniu i optymalizacji infrastruktury transportu szynowego;
 • znajomości zagadnień związanych z inżynierią ruchu kolejowego i drogowego.

Osoby przystępujące do konkursu proszone są o nadesłanie: 

 • podania o zatrudnienie do Akademii Morskiej w Gdyni,
 • kserokopii posiadanych dyplomów, certyfikatów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje kandydata,
 • życiorysu,
 • kwestionariusza osobowego,

na adres: Akademia Morska
Katedra Transportu i Logistyki
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia 
(tel. 58 69 01 838) 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 11.05.2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu 17.05.2018 r.

 

FORM FOR EMPLOYERS

INSTITUTION: FACULTY OF NAVIGATION GDYNIA MARITIME UNIVERSITY

CITY: GDYNIA

POSITION: ASSISTANT PROFESSOR

DISCIPLINE: TRANSPORT

POSTED: 13.04.2018

EXPIRES: 11.05.2018

WEBSITE: http://bip.am.gdynia.pl/aktualne-oferty-na-wydzialach

KEY WORDS: TRANSPORT, RAILWAY ENGINEERING, INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS, TRANSPORT LOGISTIC                                           

DESCRIPTION (field, expectations, comments):                     

A candidate for the position required:

 • possession of a PhD degree in Civil Engineering (especially specialization in Railway Engineering),
 • 10-years’ experience in teaching students;
 • extensive knowledge, experience and academic achievements in railway transport and construction, maintenance and operation of transport infrastructure and devices;
 • the use of innovative technologies in transport;
 • familiarity with information technology in design and optimization of railway transport infrastructure;
 • familiarity with highway and railway traffic engineering.

 

Person entering the competition are asked to send in:

 • application for employment for the Gdynia Maritime University,
 • photocopies of diplomas, certificates confirming additional qualifications of the candidate,
 • CV,
 • personal questionnaire.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

M. Wołowiec
12.04.2018
Wprowadzenie:
T.Neumann 12.04.2018
Ostatnia modyfikacja:
T.Neumann 13.04.2018