Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Nawigacji na Wydziale Nawigacyjnym

Gdynia 11.05.2018

 

DZIEKAN WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO

AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

 

ogłasza

 

KONKURS NA STANOWISKO
ASYSTENTA
w Katedrze Nawigacji

 

Od kandydata na stanowisko asystenta wymaga się:

  • posiadania tytułu zawodowego magistra inżyniera w dziedzinie nauk technicznych (geodezja i kartografia, transport, informatyka, automatyka i robotyka, elektronika),
  • predyspozycji do prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów: technologie informacyjne, informatyka, systemy informacji przestrzennej, systemy teleinformatyczne, komputerowe wspomaganie decyzji,
  • prowadzenia działalności naukowej i publikacyjnej,
  • znajomości języka angielskiego co najmniej na poziomie B2.

Osoby przystępujące do konkursu proszone są o nadesłanie:

  • podania o zatrudnienie,
  • kserokopii posiadanych dyplomów, certyfikatów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje kandydata,
  • aktualnego dorobku naukowego,
  • życiorysu,
  • kwestionariusza osobowego.

 

Na adres:

Akademia Morska/Wydział Nawigacyjny
Katedra Nawigacji
Al. Jana Pawła II 3
81-345 Gdynia
tel. +48 58 558-61-36
e-mail: wnknatam.gdynia.pl

 

Termin zamknięcia konkursu upływa 15.06.2018

Termin rozstrzygnięcia konkursu 21.06.2018

 

 

 

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

 

 

INSTYTUCJA: ...AKADEMIA MORSKA, Wydział Nawigacji, Katedra Nawigacji

MIASTO: ...GDYNIA...........................................................................................................

STANOWISKO: ....ASYSTENT.............................................................................................

DYSCYPLINA NAUKOWA: ...INFORMATYKA...............................................................

DATA OGŁOSZENIA: ....11.05.2018r.……...........................................................................

TERMIN SKŁADANIA OFERT: ...15.06.2018r.................................................................

LINK DO STRONY: ..........................................................................................................

SŁOWA KLUCZOWE: ...informatyka, technologie informacyjne, systemy teleinformatyczne, transport, nawigacja

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): …Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

- podanie,

- życiorys,

- ankietę personalną ze zdjęciem,

- odpis dyplomu ukończenia studiów,

- dyplom magistra,

- inne dyplomy potwierdzające dodatkowe kwalifikacje. .................................................                      

 

 

 

 

 

 

FORM FOR EMPLOYERS

 

INSTITUTION ...MARITIME UNIVERSITY

  Faculty of Navigation, Department of Navigation……

CITY. ...GDYNIA...........................................................................................................

POSITION ...ASSISTANT.............................................................................................

DISCIPLINE ...COMPUTER SCIENCE.......................................................................

POSTED ...11.05.2018..................................................................................................

EXPIRES ...15.06.2018..................................................................................................

WEBSITE ......... .............................................................................................................

KEY WORDS ...computer science, information technology, teleinformatics systems, transport, navigation .....................................................................................................

DESCRIPTION (field, expectations, comments): …The application bag should include: 

 

- application,

- Curriculum Vitae,

- personal form with photo,

- copy of study completion,

- MSc diploma,

- other diplomas confirming additional qualifications if any.............................................

 

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

T.Neumann
13.05.2018
Wprowadzenie:
T.Neumann 13.05.2018
Ostatnia modyfikacja:
T.Neumann 13.05.2018