KONKURS na stanowisko profesora zwyczajnego na Wydziale Mechanicznym w Katedrze Siłowni Okrętowych

Gdynia, 22.04.2018 r.

DZIEKAN

WYDZIAŁU MECHANICZNEGO

AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

OGŁASZA KONKURS

na stanowisko profesora zwyczajnego na Wydziale Mechanicznym

w Katedrze Siłowni Okrętowych

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. (z późn. zmianami) Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statucie AMG (§84 i §86).

Warunki konkursu:

1. wymagany jest tytuł naukowy w dyscyplinie „budowa i eksploatacja maszyn”,

2. zatrudnienie na pełnym etacie w Uczelni, które stanowić będzie pierwsze miejsce pracy,

3. przekazanie pełnych uprawnień akademickich w zakresie doktoryzowania w dyscyplinie „budowa i eksploatacja maszyn”, uprawnień dydaktycznych dla studiów pierwszego i drugiego stopnia w zakresie „mechanika i budowa maszyn” oraz uprawnień naukowobadawczych,

4. dorobek naukowy w dziedzinie nauk technicznych,

5. predyspozycje do pracy naukowej w zakresie prac badawczych prowadzonych przez Katedrę.

Wymagania szczegółowe:

6. doświadczenie dydaktyczne – doświadczenie dydaktyczne i możliwość prowadzenia wykładów z szeroko pojętej eksploatacji złożonych systemów technicznych, zwłaszcza siłowni okrętowych.

Wymagane dokumenty:

- podanie,

-życiorys,

- kwestionariusz osobowy,

- odpis dyplomu profesora nauk technicznych

- wykaz osiągnięć w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej

 

Termin składania wniosków: 30.05.2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 04.06.2018 r.

Dokumenty konkursowe należy składać w Katedrze Siłowni Okrętowych AMG w Gdyni, ul. Morska 83, tel. (58)621-70-41 w. 322 lub (58) 5586322 p. A-226

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Dominika Cuper-Przybylska
15.05.2018
Wprowadzenie:
D.Przybylska 15.05.2018
Ostatnia modyfikacja:
D.Przybylska 15.05.2018