Konkurs na stanowisko asystenta w zakresie żywności i żywienia w Katedrze Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością

DZIEKAN

WYDZIAŁU  PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  I  TOWAROZNAWSTWA

AKADEMII  MORSKIEJ W GDYNI

 

ogłasza konkurs

na stanowisko  asystenta

w zakresie

żywności i żywienia

w Katedrze Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością

 

Do konkursu na stanowisko asystenta mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone
w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym” (Dz. U. 2017. 2183) oraz Statucie Akademii Morskiej w Gdyni.

 

Wymagania:

 1. dyplom ukończenia studiów na kierunku towaroznawstwo bądź kierunkach pokrewnych
 2. predyspozycje do pracy naukowej oraz dydaktycznej
 3. obszar kompetencji merytorycznych: żywienie, żywność, towaroznawstwo spożywcze, bioaktywne składniki żywności
 4. zatrudnienie na pełnym etacie w uczelni, które stanowić będzie pierwsze miejsce pracy
 5. dobra znajomość języka angielskiego

 

Wymagane dokumenty:

 1. podanie
 2. życiorys
 3. wypełniony kwestionariusz osobowy
 4. odpis dyplomu magistra
 5. informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym
 6. inne informacje (zainteresowania, dodatkowe uprawnienia)

 

Termin składania wniosków: do 07.09.2018 roku

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 14.09.2018 roku

Termin zatrudnienia: od 01.10.2018 roku

Dokumenty konkursowe należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Przedsiębiorczości
i Towaroznawstwa  AM w Gdyni, ul. Morska 83, tel. (58) 55 86 620, p. B-428

Prosimy o dołączenie do przesłanych dokumentów oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 2016. 922). Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez wyżej wymienionego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferta pracy nie będzie rozpatrywana.

Gdynia, dnia 12.06.2018 roku

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Biuro Dziekana
13.06.2018
Wprowadzenie:
M.Schmidt 13.06.2018
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 13.06.2018