Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Automatyki Okrętowej na Wydziale Elektrycznym

DZIEKAN WYDZIAŁU  ELEKTRYCZNEGO

AKADEMII MORSKIEJ

W GDYNI

 

O G Ł A S Z A      K  O  N  K  U  R  S

na   stanowisko   

P R O F E S O R A  N A D Z W Y C Z A J N E G O

 

w Katedrze Automatyki Okrętowej  

na Wydziale Elektrycznym AMG

 

          W konkursie mogą brać udział osoby, które odpowiadają warunkom określonym   w ustawie   z dnia 27 lipca 2005 r - Prawo o szkolnictwie wyższym. (Dz. U. nr 164 poz. 1365, z  późn. zm.) oraz  w Statucie AMG.   

 

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 

  1. podanie
  2. życiorys
  3. odpis dyplomu doktora habilitowanego
  4. oświadczenie o uznaniu Akademii Morskiej w Gdyni za swoje pierwsze miejsce pracy

 

Termin składania wniosków: 31 sierpnia 2018r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 20 września 2018r.

 

Dokumenty konkursowe należy składać w Dziekanacie Wydziału Elektrycznego AMG w Gdyni, ul. Morska 83-87,  p. C-256 A, C-257 tel. (58) 55 86 681.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Katarzyna Chmielewska
06.07.2018
Wprowadzenie:
K.Chmielewska 06.07.2018
Ostatnia modyfikacja:
K.Chmielewska 06.07.2018