2006

Zarządzenia Rektora AMG

 • Nr 11, z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wynagradzania pracowników realizujących projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych (w rozumieniu: zagranicznych, szczególnie programów ramowych UE i funduszy strukturalnych). (na podstawie zarz. nr 14 z 13.06.2017r.)
 • Nr 10, z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu (Wersja 4) Uczelnianej Sieci Komputerowej Akademii Morskiej w Gdyni. (zmiany w zarz. nr 3 z 26.01.10 oraz w zarz. nr 9 z dnia 31.03.2014r.)
 • Nr 9, z dnia 04 grudnia 2006 r. w sprawie sporządzania kompletnej sprawozdawczości finansowej AM za rok 2006.
 • Nr 8, z dnia 26 września 2006 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Akademii Morskiej w Gdyni
 • Nr 7, z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu audytu wewnętrznego w Akademii Morskiej w Gdyni.(zmiany w zarz. nr 22 z 26.10.11)
 • Nr 6, z dnia 12 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania zamówień Publicznych Akademii Morskiej w Gdyni. (zmiany w zarz. nr 6a z 11.06.07)
 • Nr 5, z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie zmiany Instrukcji gospodarki magazynowej.
 • Nr 4, z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie zmiany Instrukcji ochrony budynków i budowli Akademii Morskiej w Gdyni przed kradzieżą i włamaniem.
 • Nr 3, z dnia 06 marca 2006 r. w sprawie zmiany zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym.(obowiązuje zarz. nr 19 z 01.09 2011r)
 • Nr 2, z dnia 06 marca 2006 r. w sprawie przeglądów technicznych, napraw, konserwacji i remontów pomieszczeń mieszkalnych w Hotelu dla Nauczycieli Akademickich.
 • Nr 1, z dnia 06 marca 2006 r. w sprawie zamiany Zarządzenia nr 3 Rektora WSM z dnia 11.03.1999 r.(obowiązuje zarz. nr 32 z 20.12 2010r)

 

Uchwały Senatu AMG

 • Nr 28, z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie okreslenia zasad wynagradzania pracowników realizujących projekty badawcze finansowane przez Unię Europejską.(uchylona na podstawie uchwały Senatu nr 78/XVI z 13.06.2017r.)
 • Nr 27, z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych.
 • Nr 26, z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia studiów międzykierunkowych Technologie i zarządzanie Systemami Bezpieczeństwa.
 • Nr 25, z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie akceptacji wyboru audytora badającego sprawozdania finansowe za rok 2006.
 • Nr 24, z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie korekty planu działalności Uczelni na rok 2006.
 • Nr 23, z dnia 26 października 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium za wykonywanie czynności asystenta stażysty.
 • Nr 22, z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie pensum dydaktycznego w roku akademickim 2006/2007, warunków jego obniżania oraz zasad oblicznia godzin dydaktycznych.
 • Nr 21, z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Studiów Akademii Morskiej w Gdyni. (obowiązuje uchwała nr 17/XV z 29.11.2012)
 • Nr 20, z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo - finansowego Uczelni na rok 2006.
 • Nr 19, z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2005 rok.
 • Nr 18, z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2006/2007.
 • Nr 17, z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie okreslenia wysokości opłat semestralnych za studia niestacjonarne i podyplomowe.
 • Nr 16, z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie limitu naboru kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2006/2007.
 • Nr 15, z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie limitu naboru kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2006/2007.
 • Nr 14, z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów oraz zakresu egzamiów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2007/2008.
 • Nr 13, z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z rocznej działalności Uczelni za okres 01.01.2005-31.12.2005.
 • Nr 12, z dnia 02 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 11, z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów oraz zakresu egzamiów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2006/2007.
 • Nr 10, z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia prowizorium budżetowego na okres I-IV 2006r..

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

E.Prylowska
21.08.2013
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja: