2007

Zarządzenia Rektora AMG

 • Nr 10, z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia w Akademii Morskiej w Gdyni Polityki Bezpieczeństwa. (obowiązuje zarz. nr 10 z 15.04.2011r)
 • Nr 9, z dnia 05 grudnia 2007 r. w sprawie sporządzania kompletnej sprawozdawczości finansowej AM za rok 2007.
 • Nr 8, z dnia 09 października  2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przysposobienia obronnego studentów i studentek studiów niestacjonarnych  Akademii Morskiej w Gdyni  oraz uczelni, która zgłosi swój udział w programie przysposobienia obronnego w Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 7, z dnia 04 października 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy Akademii Morskiej w Gdyni. (uchylony uchwałą nr 87 z 28.10.2017 r.) 
 • Nr 6a, z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 6 Rektora Akademii Morskiej z dnia 12.09.2006 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania zamówień Publicznych Akademii Morskiej w Gdyni. 
 • Nr 6, z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie zasad podziału środków finansowych uzyskiwanych na pokrycie naliczonych kosztów pośrednich wynikających z realizacji projektów: badawczych, rozwojowych, wspierających uczestnictwo w programie międzynarodowym, realizowanych w ramach 7 Programu Ramowego UE i programów kolejnych, realizowanych w ramach innych programów krajowych i międzynarodowych. (obowiązuje zarz. nr 1 z 11.01 2011r)
 • Nr 5, z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie prowadzenia ewidencji pracowników i studentów Akademii Morskiej w Gdyni podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej.
 • Nr 4, z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez pracowników Akademii Morskiej w Gdyni.(obowiązuje zarz. nr 21 z 15.10.2015r)
 • Nr 3, z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie powołania komisji do wybrakowania sprzętu chemicznego w zespole Spraw Obronnych. 
 • Nr 2, z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie podziału środków finansowych uzyskiwanych przez jednostki organizacyjne Uczelni z tytułu realizacji:
  1. prac naukowo-badawczych zlecanych przez inne niż Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego organy administracji państwowej
  2. pac naukowo-badawczych i naukowo-usługowych zlecanych przez podmioty gospodarcze.
 • Nr 1, z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie sposobu podziału zysku w projektach celowych.

 Uchwały Senatu AMG

 • Nr 50, z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie współpracy z Far-Easter National Technical University Vladivostok, Russia.
 • Nr 49, z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie akceptacji wyboru audytora badającego sprawozdania finansowe za rok 2007.
 • Nr 48,z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie upoważnienia Rektora do wprowadzania korekt do planu rzeczowo-finansowego na 2007 rok.
 • Nr 47a, z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie korekty planu działalności Akademii Morskiej w Gdyni na rok 2007 .
 • Nr 47, z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego Akademii Morskiej w Gdyni na rok 2007 .
 • Nr 46, z dnia 18 października 2007r. w sprawie wyłonienia kandydatów Akademii Morskiej w Gdyni do Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
 • Nr 45,z dnia 18 października 2007 r. w sprawie składu Komisji Dyscyplinarnej Akademii dla Studentów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Akademii dla Studentów na rok akademicki 2007/2008 .
 • Nr 44, z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie limitu naboru kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w roku 2007/2008.
 • Nr 43, z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie limitu naboru kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w roku 2007/2008.
 • Nr 42, z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie określenia przyjęcia przez Wydziały przedmiotu fakultatywnego "Impostacja głosu i kultura słowa".
 • Nr 41, z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z Fachhochschule Giessen-Friedberg.
 • Nr 40, z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie pensum dydaktycznego w roku akademickim 2007/2008, warunków jego obniżania oraz zasad oblicznia godzin dydaktycznych.
 • Nr 39, z dnia 31 maja 2007  r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2007.
 • Nr 38, z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2006r.
 • Nr 37, z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie okresowej oceny nauczycieli akademickich.
 • Nr 36, z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2007/2008.
 • Nr 35, z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie okreslenia wysokości opłat semestralnych za studia niestacjonarne i podyplomowe.
 • Nr 34, z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2008/2009.
 • Nr 33, z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z rocznej działalności uczelni za okres 01.01.2006-31.12.2006. 
 • Nr 32, z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia wprowadzenia zmian do Regulaminu Studiów w Akademii Morskiej w Gdyni przyjętego Uchwałą Nr 21 senatu AM z dnia 27 kwietnia 2006 roku. (obowiązuje uchwała nr 17/XV z 29.11.2012)
 • Nr 31, z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie uznawania w postępowaniu rekrutacyjnym certyfikatów z języków obcych.
 • Nr 30, z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie podziału zysku w projektach celowych.
 • Nr 29, z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia prowizorium budżetowego na okres I-V 2007r.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

E.Prylowska
21.08.2013
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja:
anonimizowane 06.11.2017