2012

Zarządzenia Rektora AMG

  • Nr 55 z dnia 21.12.2012 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej w Akademii Morskiej w Gdyni.
  • Nr 54 z dnia 20.12.2012 r. w sprawie Regulaminu dofinansowania udziału pracowników Akademii Morskiej w Gdyni w konferencjach naukowych.(obowiązuje zarz. nr 33 z 21.12.2016)
  • Nr 53 z dnia 19.12.2012 r. w sprawie monitorowania karier zawodowych absolwentów Akademii Morskiej w Gdyni.
  • Nr 52 z dnia 14.12.2012 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Akademii Morskiej w Gdyni niebędących członkami załóg statków szkolnych. (zmiany w zarz. nr 20 z 05.07.2013, zmiany w zarz. nr 21 z 16.07.2013, w zarz. nr 2 z 29.01.2014r.,  w zarz. nr 10 z 03.04.2014r. oraz w zarz. nr 16 z dnia 30.09.2015r.) (na podstawie zarz. nr 14 z 13.06.2017r.)
  • Nr 51 z dnia 22.11.2012 r. w sprawie Regulaminu kół naukowych Akademii Morskiej w Gdyni.
  • Nr 50 z dnia 12.11.2012 r. w sprawie zagospodarowania pomieszczeń w budynku C Akademii Morskiej w Gdyni.
  • Nr 49 z dnia 12.11.2012 r. w sprawie upubliczniania informacji o wolnych miejscach pracy w Akademii Morskiej w Gdyni. (zmiany w zarz. 11 z dnia 20.08.2015r.)
  • Nr 48 z dnia 26.10.2012 r. w sprawie zasad ustalenia wysokości kosztów praktyki na statkach szkoleniowo-badawczych Akademii Morskiej w Gdyni.
  • Nr 47 z dnia 25.10.2012 r. w sprawie wzoru umowy o odpłatne świadczenie usług edukacyjnych w ramach studiów podyplomowych. wzór (obowiązuje zarz. nr 18 z 28.06 13)
  • Nr 46 z dnia 24.10.2012 r. w sprawie powołania  Rady Wydawniczej.
  • Nr 45 z dnia 24.10.2012 r. w sprawie uzupełnienia składu Rektorskiej Komisji ds. Hotelu Asystenckiego.
  • Nr 44 z dnia 24.10.2012 r. w sprawie zmiany składu rzeczników dyscyplinarnych do spraw studentów.
  • Nr 43 z dnia 24.10.2012 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej na okres kadencji 2012-2106.(obowiązuje zarz.nr 17 z 15.09.2016r. 
  • Nr 42 z dnia 19.10.2012 r. w sprawie podpisywania umów i rachunków związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych.
  • Nr 41 z dnia 19.10.2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Rektora AM w Gdyni numer 28 z dnia 02.12.2011r. w sprawie jednolitych wzorów umów o dzieło, umów zlecenia oraz rachunków do umów obowiązujących w Akademii Morskiej w Gdyni.
  • Nr 40 z dnia 01.10.2012 r. w sprawie odpłatności za powtarzanie semestru (roku) oraz przedmiotu na studiach niestacjonarnych. (obowiązuje zarz. nr 17 z 28.06 13)
  • Nr 39 z dnia 01.10.2012 r. w sprawie wzoru umów dotyczących warunków odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych.  (zmiany w zarz. nr 7 z 27.02.2013) (obowiązuje zarz. nr 18 z 28.06 13)
  • Nr 38 z dnia 26.09.2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu nagrody Rektora Akademii Morskiej w Gdyni dla wybitnych studentów Akademii.
  • Nr 37 z dnia 25.09.2012 r. w sprawie powołania rzeczników dyscyplinarnych dla nauczycieli akademickich oraz rzeczników dyscyplinarnych do spraw studentów. zmiany w zarz. nr 21 z dnia 07.07.2014r.
  • Nr 36 z dnia 20.09.2012 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia.
  • Nr 35 z dnia 19.09.2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie korzystania z systemu kontroli wjazdu na teren Akademii Morskiej w Gdyni.
  • Nr 34 z dnia 18.09.2012 r. w sprawie podwyższania wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli akademickich w związku z uzyskaniem tytułu lub stopnia naukowego. (na podstawie zarz. nr 14 z 13.06.2017r.)
  • Nr 33 z dnia 17.09.2012 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Hotelu Asystenckiego.
  • Nr 32 z dnia 17.09.2012 r. w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za prowadzenie ewidencji środków trwałych.
  • Nr 31 z dnia 03.09.2012 r. w sprawie podziału środków finansowych uzyskiwanych przez jednostki organizacyjne Uczelni.
  • Nr 30 z dnia 03.09.2012 r. w sprawie Regulaminu wewnętrznej gospodarki finansowej Akademii Morskiej w Gdyni. (uchylony zarz. nr 16 z 01.09.2016 r.) 
  • Nr 29 z dnia 24.08.2012 r. w sprawie rocznego sprawozdania z działalności uczelni.
  • Nr 28 z dnia 27.07.2012 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej w Akademii Morskiej w Gdyni.
  • Nr 27 z dnia 13.07.2012 r. w sprawie wprowadzenia procedury zawierania umów w postepowaniach prowadzonych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, do któych nie ma zastosowania Ustawa Pzp. (obowiązuje zarz. nr 28 z 18.09.2014r)
  • Nr 26, z dnia 28.06.2012 r. w sprawie wprowadzenia w Akademii Morskiej w Gdyni systemu kontroli zarządczej.
  • Nr 25, z dnia 28.06.2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z systemu kontroli wjazdu na teren Akademii Morskiejw Gdyni.(zmiany w zarz. nr 35 z 19.09 12,  nr 28 z 30.09.2013r. oraz nr 30 z 30.10.2013r.)
  • Nr 24, z dnia 21.06.2012 r. w sprawie określenia wysokości opłat semestralnych za studia stacjonarne na drugim lub kolejnym kierunku. (obowiązuje zarz. nr 17 z 28.06 13)
  • Nr 23, z dnia 11.06.2012 r. w sprawie określenia wysokości opłaty rekrutacyjnej.
  • Nr 22, z dnia 30.05.2012 r. w sprawie określenia wysokości opłat semestralnych za studia niestacjonarne i podyplomowe.
  • Nr 21, z dnia 15.05.2012 r. w sprawie zmiany treści zarządzenia dot. upublicznienia informacji o wolnych miejscach pracy w Akademii Morskiej w Gdyni.
  • Nr 20, z dnia 09.05.2012 r. w sprawie powołania rzeczników dyscyplinarnych do spraw nauczycieli akademickich w Akademii Morskiejw Gdyni.
  • Nr 19, z dnia 25.04.2012 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Budynku Głównego A, B, C w Akademii Morskiej w Gdyni. (Instrukcja dostępna u Kierownika Obiektu oraz w zespole ds. BHP)
  • Nr 18, z dnia 23.04.2012 r. w sprawie zmian jednolitych wzorów umów o dzieło, umów zlecenia oraz rachunków do umów obowiązujących w Akademii Morskiej w Gdyni. (zmiany w zarz. nr 41 z 19.10.2012)
  • Nr 17, z dnia 23.04.2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu podejmowania studiów przez cudzoziemców w Akademii Morskiej w Gdyni.
  • Nr 16, z dnia 16.04.2012 r. w sprawie zmiany zasad gospodarowania środkami ochronmy indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym w Akademii Morskiej w Gdyni.
  • Nr 15, z dnia 17.04.2012 r. w sprawie wprowadzenia w Akademii Morskiej w Gdyni wzorów decyzji administracyjnych.(obowiązuje zarz. nr 1 z 05.01.2015r.)
  • Nr 14, z dnia 16.04.2012 r. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych Akademii Morskiej w Gdyni podmiotom zewnętrznym.
  • Nr 13, z dnia 16.04.2012 r. w sprawie zmiany treści Załącznika 1 do Regulaminu Zamówień Publicznych Akademii Morskiej w Gdyni.
  • Nr 12, z dnia 13.04.2012 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Nagród Rektora dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. (obowiązuje zarz. nr 18 z 15.09.2016r.)
  • Nr 11, z dnia 28.03.2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie podejmowania studiów przez cudzoziemców w Akademii Morskiej w Gdyni. (obowiązuje zarz. nr 17 z 23.04 12)
  • Nr 10, z dnia 27.03.2012 r. w sprawie zmiany w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Morskiej w Gdyni. (obowiązuje zarz. nr 35 z 05.11.2014r.)
  • Nr 9, z dnia 27.02.2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych w Akademii Morskiej w Gdyni.(obowiązuje uchwała nr 252/XV z 26.03.2015)
  • Nr 8, z dnia 21.02.2012 r. w sprawie procedur obowiązujących przy prowadzeniu przewodów doktorskich na Wydziałach w Akademii Morskiej w Gdyni. (zmiany w zarz. nr 6 z 14.02.2013 oraz w zarz. nr 32 z 17.10.2014.r)
  • Nr 7, z dnia 21.02.2012 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Studenckiego Domu Marynarza nr 4.
  • Nr 6, z dnia 21.01.2012 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Studenckiego Domu Marynarza nr 3.
  • Nr 5, z dnia 20.02.2012 r. w sprawie wprowadzenia w Akademii Morskiej w Gdyni wzorów decyzji administracyjnych.(obowiązuje zarz. nr 15 z 17.04 12)
  • Nr 4, z dnia 20.02.2012 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 i 2 do zarządzenia Rektora AM nr 20 z dnia 20.09.2011r w sprawie zasad korzystania ze służbowych kart SIM VOICE oraz służbowych kart SIM DATA przez pracowników Akademii Morskiej w Gdyni.
  • Nr 3, z dnia 17.02.2012 r. w sprawie wzoru oświadczenia studenta o spełnieniu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat.
  • Nr 2, z dnia 20.01.2012 r. w sprawie zmiany treści Załącznika 1 do Regulaminu Zamówień Publicznych Akademii Morskiej w Gdyni.
  • Nr 1, z dnia 16.01.2012 r. w sprawie wystawiania faktur na rzecz kontrahentów Akademii Morskiej w Gdyni w systemie Simple.ERP.

   

   Komunikaty Rektora AMG 

  • Nr 1, z dnia 07 grudnia 2012. w sprawie sporządzenia kompletnej sprawozdawczości finansowej AMG za 2012 rok.

   

  Komunikaty Kanclerza AMG 

  • Nr 10, z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany treści Załącznika 1 do Regulaminu Zamówień Publicznych Akademii Morskiej w Gdyni.
  • Nr 9, z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie zmiany treści Załącznika 1 do Regulaminu Zamówień Publicznych Akademii Morskiej w Gdyni.
  • Nr 8, z dnia 24 października 2012 r. w sprawie funkcjonowania Magazynu Głównego.
  • Nr 7, z dnia 23 października 2012 r. w sprawie zmiany treści Załącznika 1 do Regulaminu Zamówień Publicznych Akademii Morskiej w Gdyni.
  • Nr 6, z dnia 09 października 2012 r. w sprawie zmiany treści Załącznika 1 do Regulaminu Zamówień Publicznych Akademii Morskiej w Gdyni.
  • Nr 5, z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany treści Załącznika 1 do Regulaminu Zamówień Publicznych Akademii Morskiej w Gdyni.
  • Nr 4, z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany treści Załącznika 3 do Regulaminu Zamówień Publicznych Akademii Morskiej w Gdyni.
  • Nr 3, z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany treści Załącznika 1 do Regulaminu Zamówień Publicznych Akademii Morskiej w Gdyni.
  • Nr 2, z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie zmiany treści Załącznika 1 do Regulaminu Zamówień Publicznych Akademii Morskiej w Gdyni.
  • Nr 1, z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie funkcjonowania Magazynu Głównego AM.


  Uchwały Senatu AMG 

   

  • Nr 26/XVz dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wzoru godła Akademii Morskiej w Gdyni. (obowiązuje uchwał  nr 52/XV z 28.02 13)
  • Nr 25/XV, z dnia 20 grudnia  2012 r. w sprawie wyboru audytora badającego sprawozdanie finansowe za rok 2012.
  • Nr 24/XVz dnia 20 grudnia  2012 r. w sprawie przyjęcia prowizorium budżetowego na rok 2013.
  • Nr 23/XVz dnia 20 grudnia  2012 r. w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego Akademii Morskiej w Gdyni.
  • Nr 22/XVz dnia 20 grudnia  2012 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej.
  • Nr 21/XV, z dnia 29 listopada  2012 r. w sprawie określenia zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone dla studentów przez Akademię Morską w Gdyni oraz warunki zwalniania w całości lub w części z opłat.
  • Nr 20/XVz dnia 29 listopada  2012 r. w przedmiocie wyrażenia opinii Senatu Akademii Morskiej w Gdyni dotyczącej Regulaminu dofinansowania udziału pracowników Akademii Morskiej w Gdyni w konferencjach naukowych.
  • Nr 19/XVz dnia 29 listopada  2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Nagród Rektora Akademii Morskiej w Gdyni dla nauczycieli akademickich oraz pracowników nie będących nauczycielami akademickimi. (uchylona na podstawie uchwały Senatu nr 78/XVI z 13.06.2017r.)
  • Nr 18/XVz dnia 29 listopada  2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Akademii Morskiej w Gdyni.
  • Nr 17/XVz dnia 29 listopada  2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów w Akademii Morskiej w Gdyni.
  • Nr 16/XV, z dnia 29 listopada  2012 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o mianowanie prof. dr. hab. inż. Wiesława Tarełki na stanowisko profesora zwyczajnego w Akademii Morskiej w Gdyni.
  • Nr 15/XVz dnia 25 października  2012 r. w sprawie zmiany w ramowym Planie posiedzeń Senatu AMG.
  • Nr 14/XVz dnia 25 października  2012 r. w sprawie powołania przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Akademii dla Studentów.
  • Nr 13/XVz dnia 25 października  2012 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Akademii dla Studentów.
  • Nr 12/XVz dnia 25 października  2012 r. w sprawie powołania przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej Akademii dla Studentów.
  • Nr 11/XVz dnia 25 października  2012 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej Akademii dla Studentów.
  • Nr 10/XVz dnia 25 października  2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Akademii Morskiej w Gdyni.
  • Nr 9/XV, z dnia 27 września  2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 142 Senatu Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie pensum dydaktycznego w roku akademickim 2012/2013 warunków jego obniżania oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych.
  • Nr 8/XV, z dnia 27 września  2012 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego za zadania związane z prowadzeniem Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.
  • Nr 7/XV, z dnia 27 września  2012 r. w sprawie podwyższenia dodatku funkcyjnego rektora, prorektorów, dziekanów, prodziekanów, kanclerza i kwestora.
  • Nr 6/XV,  z dnia 27 września  2012 r. w sprawie zapewnienia przez Akademię Morską w Gdyni środków na pokrycie wkładu własnego projektu "Przebudowa starej kotłowni na Bibliotekę Główną Akademii Morskiej w Gdyni" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa  Pomorskiego na lata 2007-2013.
  • Nr 5/XV, z dnia 27 września  2012 r. w sprawie powołania konwentu w Akademii Morskiej w Gdyni.
  • Nr 4/XVz dnia 27 września  2012 r. w sprawie powołania przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich.
  • Nr 3/XVz dnia 27 września  2012 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich.
  • Nr 2/XVz dnia 27 września  2012 r. w sprawie powołania Senackich Komisji na kadencję 2012-2016.
  • Nr 1/VX, z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Ramowego Planu posiedzeń Senatu Akademii Morskiej w Gdyni w roku akademickim 2012/2013.

   

  • Nr 157z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie okreslenia wysokości opłat semestralnych za studia stacjonarne na drugim lub kolejnym kierunku.
  • Nr 156z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia terminarza czynności wyborczych.
  • Nr 155z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku Elektortechnika oraz dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja prowadzonych na Wydziale Elektrycznym.
  • Nr 154z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku Zarządzanie oraz dla kierunku Towaroznawstwo prowadzonych na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa.
  • Nr 153, z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku Nawigacja oraz kierunku studiów Transport prowadzonych na Wydziale Nawigacyjnym.
  • Nr 152z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn prowadzonym na Wydziale Mechanicznym.
  • Nr 151z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie podpisania umowy partnerskiej ze Szkoła Średnią nr 36 w Żytomierzu.
  • Nr 150z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie  podpisania umowy o współpracy z "VASILE ALECSANDRI" Universiti of Bacau (Rumunia).
  • Nr 149z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie  zmiany nazwy katedry Systemów Transportowych.
  • Nr 148z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie  programów rozwoju dydaktyki opracowanych przez Wydział Elektryczny oraz Wydział Mechaniczny Akademii Morskiejw Gdyni.
  • Nr 147, z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie miejsca i roli projektu MIDAM w zakresie przebudowy infrastruktury dydaktycznej Akademii Morskiej w Gdyni w strategii rozwoju Uczelni.
  • Nr 146z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie  poparcia wniosku Rady Wydziału Elektrycznego o przyznanie Wydziałowi Elektrycznemu Akademii Morskiej w Gdyni uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie elektornika.
  • Nr 145z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie  powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla doboru kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2012/2013.
  • Nr 144z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie limitu naboru kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2012/2013.
  • Nr 143z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie limitu naboru kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2012/2013.
  • Nr 142z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie pensum dydaktycznego w roku akademickim 2012/2013,  warunków jego odniżania oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych.
  • Nr 141, z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego uczelni na rok 2012.
  • Nr 140z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok.
  • Nr 139z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania z rocznej działalności uczelni za okres 01.01.2011-31.12.2011.
  • Nr 138z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie  zmiany Uchwały Senatu Nr 49 z dnia 28 kwietnia 2011 roku w spr. zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2012/2013.
  • Nr 137z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie  określenia wysokości opłat semestralnych za studia niestacjonarne i podyplomowe.
  • Nr 136z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014.
  • Nr 135z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie  zmiany w Statucie Akademii Morskiej w Gdyni.
  • Nr 134, z dnia 22 kwietnia 2012 r. w sprawie  powołania Komisji do opracowania Kodeksu Etyki.
  • Nr 133z dnia 22 kwietnia 2012 r. w sprawie  oceny wyników działalności naukowo-badawczej oraz badawczo-rozwojowej w roku 2011.
  • Nr 132z dnia 22 kwietnia 2012 r. w sprawie  tematyki badań statutowych oraz badań młodych naukowców.
  • Nr 131, z dnia 23 lutego  2012 r. w sprawie  zmiany składu osobowego Senackiej Komisji ds. Kształcenia.
  • Nr 130, z dnia 23 lutego  2012 r. w sprawie  wytycznych Senatu Akademii Morskiej w Gdyni dla rad wydziałów dotyczących programów kształcenia.
  • Nr 129z dnia 23 lutego  2012 r. w sprawie poparcia wniosku Rady Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa o przyznanie Wydziałowi Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie towaroznawstwo.
  • Nr 128z dnia 23 lutego  2012 r. w sprawie  zaopiniowania wniosków o nadanie Honorowej Odznaki Zasłużony Pracownik Morza.
  • Nr 127z dnia 23 lutego  2012 r. w sprawie  zaopiniowania wniosków o nadanie Brązowego Medalu za Długoletnią Służbę.
  • Nr 126z dnia 23 lutego  2012 r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie Srebrnego Medalu za Długoletnią Służbę.
  • Nr 125z dnia 23 lutego  2012 r. w sprawie  zaopiniowania wniosków o nadanie Złotego Medalu za Długoletnią Służbę.
  • Nr 124z dnia 23 lutego  2012 r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej.
  • Nr 123z dnia 23 lutego  2012 r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie Złotego Krzyża Zasługi.
  • Nr 122z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie  zaopiniowania wniosków o nadanie Krzyża Kawalerskiego
  • Nr 121z dnia 23 lutego  2012 r. w sprawie   zaopiniowania wniosku o nagrodę Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dla prof. dr. hab. Krzysztofa Kołowrockiego i dr Joanny Soszyńskiej - Budny.
  • Nr 120z dnia 23 lutego  2012 r. w sprawie  zaopiniowania wniosku o nagrodę Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dla prof. dr. hab. inż. Romualda Cwilewicza.
  • Nr 119, z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie  zatwierdzenia terminarza czynności wyborczych.
  • Nr 118, z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie  korekty planu rzeczowo-finansowego Akademii Morskiej w Gdyni na rok 2011
  • Nr 117z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie  zatwierdzenia terminu wyborów uzupełniających na prodziekana na Wydziale Nawigacyjnym.
  • Nr 116z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie  poparcia inicjatywy Komitetu Elektrotechniki PAN.
  • Nr 115, z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie  "Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych Akademii Morskiej w Gdyni.(obowiązuje uchwała nr 252/XV z 26.03.2015)
  • Nr 114, z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie  zatwierdzenia składu komisji wyborczej Akademii na kadencję 2012-2016.

   

  Podmiot udostępniający: 

  UM w Gdyni

  Wytworzył informację:

  E.Prylowska
  23.08.2013
  Wprowadzenie:
  Ostatnia modyfikacja:
  anonimizowane 14.11.2017