2017

Zarządzenia Rektora AMG

 • Nr 53 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Akademii Morskiej w Gdyni
 • Nr 52 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 18 Rektora Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 1 października 2015 r. 
 • Nr 51 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu premiowania nauczycieli akademickich (zm. zarz. nr 6 z dnia 9 lutego 2018 r.)
 • Nr 50 z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 16 Rektora Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 1 września 2016 r. 
 • Nr 49 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego oraz schematu organizacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni 
 • Nr 48 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Organizacji Rejsu Niepodległości „Darem Młodzieży”
 • Nr 47 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. monitorowania wdrożenia Strategii Human Resources for Researchers dla pracowników naukowych Akademii Morskiej w Gdyni
 • Nr 46 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania  pracowników będących członkami załóg statków szkolnych Akademii Morskiej w Gdyni
 • Nr 45 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy pracowników będących członkami załóg statków szkolnych Akademii Morskiej w Gdyni
 • Nr 44 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. ISO 
 • Nr 43 z dnia 20 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 17 Rektora Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 15 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej.
 • Nr 42 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zasad przyznawania pracownikom Akademii Morskiej w Gdyni okularów korygujących wzrok na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 
 • Nr 41 z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu realizacji prac naukowo-badawczych oraz wydatkowania środków finansowanych na Działalność Statutową 
 • Nr 40 z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie systemu kontroli zarządczej w Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 39 z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 25 Rektora Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości i podziału kosztów pośrednich naliczanych przy projektach realizowanych w Akademii Morskiej w Gdyni 
 • Nr 38 z dnia 3 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 9 Rektora Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu podejmowania studiów przez cudzoziemców w Akademii Morskiej w Gdyni 
 • Nr 37 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego oraz Schematu Organizacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni. 
 • Nr 36 z dnia 31 października 2017 r. zmianiające zarządzenie nr 20 Rektora Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 23 września 2016 r. w sprawie powołania rzeczników dyscyplinarnych dla nauczycieli akademickich, rzeczników dyscyplinarnych do spraw studentów oraz rzecznika dyscyplinarnego dla doktorantów 
 • Nr 35 z dnia 30 października 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 36 Rektora Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Morskiej w Gdyni 
 • Nr 34 z dnia 27 października 2017 r. w sprawie przygotowywania i przekazywania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji
  o Nauce i Szkolnictwie Wyższym "POL-on"( zmienione zarz. nr 1 z dnia 26.01.2018)
 • Nr 33 z dnia 23 pażdziernika 2017 r. w sprawie okresowej oceny nauczycieli akademickich za lata akademickie 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018
 • Nr 32 z dnia 6 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studenckich Domów Marynarza Akademii Morskiej 
  w Gdyni
 • Nr 31 z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 30 z dnia 25 września 2017 r. w sprawie nadania symbolu Działowi Gospodarczemu.( zmienione zarz. nr 3 z dnia 29.01.2018)
 • Nr 29 z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zasad sporządzania świadectw ukończenia studiów podyplomowych.
 • Nr 28 z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznania pakietu medycznego dla pracowników Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 27 z dnia 6 września 2017 r. w sprawie sposobu kontaktowania się pracowników Akademii Morskiej w Gdyni z Kancelariami Prawnymi obsługującymi Akademię Morską w Gdyni.
 • Nr 26 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania symbolu Działowi Organizacyjno - prawnemu.( zmienione zarz. nr 2 z dnia 29.01.2018)
 • Nr 25 z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości i podziału kosztów pośrednich naliczanych przy projektach realizowanych w Akademii Morskiej w Gdyni. (zm. zarz. nr 39 z 7.11.2017 r.) 
 • Nr 24 z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego oraz Schematu Organizacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 23 z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego oraz Schematu Organizacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 22 z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie wzoru dyplomu doktorskiego wydawanego w Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 21 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego oraz Schematu Organizacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 20 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego oraz Schematu Organizacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 19 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Regulaminie działalności Wydawnictwa Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 18 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zasad sporządzania dyplomu ukończenia studiów wyższych i suplementu do dyplomu.
 • Nr 17 z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Regulaminie przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych.
 • Nr 16 z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 15 z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich w Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 14 z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie pozbawienia mocy obowiązującej aktów wewnętrznych regulujących kwestie w sferze wynagrodzeń pracowników.
 • Nr 13 z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 1 Rektora Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 5.01.2015r. w sprawie wprowadzenia w Akademii Morskiej w Gdyni  wzorów decyzji administracyjnych.
 • Nr 12 z dnia 29 maja 2017 r.w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii Morskiej w Gdyni w roku akademickim 2017/2018.
 • Nr 11 z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla doboru kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I, II, III stopniaw roku akademickim 2017/2018.
 • Nr 10 z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany przewodniczącego Komisji Socjalnej na okres kadencji 2016-2020.
 • Nr 9 z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany przewodniczącego Rektorskiej Komisji ds. Nagród Rektora dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi.
 • Nr 8 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu premiowania nauczycieli akademickich Akademii Morskiej w Gdyni. (na podstawie zarz. nr 14 z 13.06.2017 r.)
 • Nr 7 z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zmian w Regulamienie Organizacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 6 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ewidencjonowania wydanych dyplomów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I, II stopnia oraz świadectw ukończeniastudiów podyplomowych.
  Nr 5 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie gromadzenia, dokumentowania, opracowywania i upowszechniania dorobku publikacyjnego pracowników, doktorantów i studentów Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 4 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Ewidencji Dorobku Naukowego (SED) nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 3 z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Obiektu nr 2.
 • Nr 2 z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Rady Bibliotecznej.
 • Nr 1 z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Rady Wydawniczej.

 

Komunikaty Rektora AMG  

 • Nr 11 z dnia 19 grudnia 2017 r. dotyczący wyznaczenia członków Zespołu ds. Organizacji Rejsu Niepodległości „Darem Młodzieży”
 • Nr 10 z dnia 18 grudnia 2017 r. dotyczący wysokości dofinansowania udziału nauczycieli akademickich i doktorantów Akademii Morskiej w Gdyni w konferencjach naukowych
 • Nr 9 z dnia 15 grudnia 2017 r. dotyczący wyznaczenia członków zespołu ds. monitorowania wdrożenia Strategii Human Resources for Researchers dla pracowników naukowych Akademii Morskiej  w Gdyni
 • Nr 8 z dnia 10 listopada 2017 r. dotyczący wyznaczenia członków zespołu ds. systemu kontroli zarządczej w Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 7 z dnia 27 października 2017 r. dotyczący wyznaczenia koordynatora ds. systemu "POL-on" oraz administratora ds. systemu "POL-on" w Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 6 z dnia 27 października 2017r. dotyczący terminów realizacji zadań do sporządzenia kompletnej sprawozdawczości finansowej Akademii Morskiej za 2017r.
 • Nr 5 z dnia 6 września 2017r. dotyczacy sposobu kontaktowania sie pracowników Akademii Morskiej w Gdyni z Kancelariami Prawnymi obsługujacymi Akademię Morską w Gdyni.
 • Nr 4 z dnia 24 kwietnia 2017 r. dotyczący premii dla nauczycieli akademickich w roku 2017.
 • Nr 3 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie trybu przeprowadzania procedury rotacji nauczycieli akademickich, którzy w statutowym terminie nie uzyskali stopnia naukowego doktora habilitowanego.
 • Nr 2 z dnia 15 lutego2017 r. dotyczący premii indywidualnych dla nauczycieli akademickich w roku 2017.
 • Nr 1 z dnia 2 stycznia 2017 r. dotyczący wysokości dofinansowania udziału nauczycieli akademickich i doktorantów Akademii Morskiej w Gdyni w konferencjach naukowych.

 

Komunikaty Kanclerza AMG  

 • Nr 2 z dnia 30.11.2017 r. w sprawie zmiany treści Załącznika nr 1 do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 1 z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany treści Załącznika 1 do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Akademii Morskiej w Gdyni.

Uchwały Senatu AMG 

Protokoły z posiedzeń senatu AMG są dostępne w zakładce "dla pracowników"

 • Nr 101/XVI z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania Nagrody Rektora 
 • Nr 100/XVI z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego Akademii Morskiej w Gdyni na rok 2018 
 • Nr 99/XVI z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie korkety planu rzeczowo-finansowego Akademii Morskiej w Gdyni na rok 2017 
 • Nr 98/XVI z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji mundurowej 
 • Nr 97/XVI z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń 
 • Nr 96/XVI z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie limitu środków przeznaczonych zwiększenie wynagrodzeń 
 • Nr 95/XVI z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nazwy Akademii Morskiej w Gdyni na Uniwersytet Morski w Gdyni.
 • Nr 94/XVI z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przystąpienia Akademii Morskiej w Gdyni do udziału w pilotażowym programie edukacji wojskowej w ramach Legii Akademickiej.
 • Nr 93/XVI z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyboru audytora badającego sprawozdania finansowe za rok 2017.
 • Nr 92/XVI z dnia 26 października 2017 r. w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego Akademii Morskiej w Gdyni na rok 2017.
 • Nr 91/XVI z dnia 26 października 2017 r. w sprawie powołania studenta w skład Komisji Dyscyplinarnej Akademii dla Studentów oraz powołania studenów w skład Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich.
 • Nr 90/XVI z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr 355/XV Senatu Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na studia doktoranckie w Akademii Morskiej w Gdyni, w roku akademickim 2017/2018.
 • Nr 89/XVI z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla interdyscyplinarnych studiów trzeciego stopnia w dyscyplinach Transport oraz Geodezja i Kartografia prowadzonych na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 88/XVI z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zaopinowania kandydatów Akademii Morskiej w Gdyni na członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Nr 87/XVI z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Akademii Morskiej w Gdyni. (zmieniony Uchwałą Nr 103/XVI z 16.01.2018 r.) 
 • Nr 86/XVI z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w Regulaminie Studiów Podyplomowych w Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 85/XVI z dnia 28 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji Oceniających w celu dokonania okresowej oceny nauczycieli akademickich. 
 • Nr 84/XVI z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów i zasad oceny wyników pracy nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 83/XVI z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Regulaminie studiów doktoranckich w Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 82/XVI z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyboru kandydata na członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2021 r.
 • Nr 81/XVI z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uzupełnienia składu Konwentu Akademii Morskiej w Gdyni na kadencję 2017-2021.
 • Nr 80/XVI z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia składu Konwentu Akademii Morskiej w Gdyni na kadencję 2017-2021.
 • Nr 79/XVI z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zezwolenia na sprzedaż stanowiących własnści Akademii Morskiej w Gdyni nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Beniowskiego 36A w Gdyni o numerach 953 oraz 963.
 • Nr 78/XVI z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania pracowników Akademii Morskie w Gdyni, z wyłączeniem członków załóg statków szkolnych, uwzględniającego zwiększenie środkówna wynagrodzenia ze źródeł pozabudżetowych.
 • Nr 77/XVI z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia ramowego planu remontów i inwestycji budowlanych na lata 2017-2022.
 • Nr 76/XVI z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie  zatweirdzenia planu rzeczowo-fiansowego na rok 2017.
 • Nr 75/XVI z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z rocznej działalności uczelni za okres 01.01.2016-31.12.2016r.
 • Nr 74/XVI z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie limitu naboru kandydatów na I rok studiów stacjonarnych pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia w roku akademickim 2017/2018.
 • Nr 73/XVI z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie limitu naboru kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia w roku akademickim 2017/2018.
 • Nr 72/XVI z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury dr. Andrzeja Lachowicza na stanowisko kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 71/XVI z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury dr Mirosławy Sztramskiej na stanowisko kierownika Studium Języków Obcych w Akademii Morskiej w Gdyni
 • Nr 70/XVI z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian  wytycznych dla rad wydziałów dotyczących kształcenia na studiach doktoranckich w Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 69/XVI z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w Regulaminie Studiów w Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 68/XVI z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie pensum dydaktycznego, zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz organizacji studiów w roku akademickim 2017/2018.
 • Nr 67/XVI z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla naboru kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia w roku akademickim 2017/2018.
 • Nr 66/XVI z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat semestralnych za studia niestacjonarne pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz studia podyplomowe.  
 • Nr 65/XVI z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne
  I i II stopnia w roku akademickim 2018/2019.
 • Nr 64/XVI z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany wzoru dyplomu ukończenia tudiów w Akademii Morksiej w Gdyni.
 • Nr 63/XVI z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie powołania doraźnej Senackiej Komisji ds. Statutu AMG oraz jej przewodniczącego na kadencję 2016-2020.
 • Nr 62/XVI z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie okreslenia liczby przedstawicieli poszczególnych grup społeczności akademickiej w Radzie Wydziału Elektrycznego w kadencji 2016-2020.
 • Nr 61/XVI z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie okreslenia terminu wyborów uzupełniających do Rady Wydziału Elektrycznego w kadencji 2016-2020.
 • Nr 60/XVI z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Akademii Morskiej w Gdyni w zakresie konieczności przeprowadzania otwatrego konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego w wypadku nawiązania pierwszego stosunku pracy z Akademią Morską w Gdyni.
 • Nr 59/XVI z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Akademii Morskiej w Gdyni porządkujących kwestie związane ze zmianą procentowej liczby poszczególnych przedstawicieli społeczności akademickiej w trakcie kadencji.
 • Nr 58/XVI z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie korekty prowizorium budżetowego na rok 2017.
 • Nr 57/XVI z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016r. 
 • Nr 56/XVI z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań przez Akademię Morską w Gdyni.
 • Nr 55/XVI z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie Honorowej Odznaki Zasłużony Pracownik Morza.
 • Nr 54/XVI z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie Brązowego Medalu za Długoletnią Służbę.
 • Nr 53/XVI z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie Srebrnego Medalu za Długoletnią Służbę.
 • Nr 52/XVI z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie Złotego Medalu za Długoletnią Służbę.
 • Nr 51/XVI z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie Medalu Edukacji Narodowej.
 • Nr 50/XVI z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o nadanie Brązowego Krzyża Zasługi.
 • Nr 49/XVI z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o nadanie Srebrnego Krzyża Zasługi.
 • Nr 48/XVI z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o nadanie Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.
 • Nr 47/XVI z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o nadanie Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.
 • Nr 46/XVI z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o nadanie Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski.
 • Nr 45/XVI z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o nagrodę Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dla prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Góreckiego.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

A.Jurewicz
16.10.2017
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja:
anonimizowane 09.02.2018