Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

Jednostka prowadząca rejestr

Sposób i zasady udostępniania danych z rejestru

wykaz uchwał Senatu

Biuro Rektora

Akademia Morska w Gdyni

ul. Morska 81-87

pok. C-100

tel 58 55 86 442

email:rektoratatam.gdynia.pl

Dostępny na stronie internetowej http://bip.am.gdynia.pl/AMG

- ewidencja skarg i wniosków

- rejestr kontroli zewnętrznych

Dostępny na pisemny wniosek

- rejestr wewnętrznych aktów

normatywnych

 

Dział organizacyjno-prawny

Akademia Morska w Gdyni

ul. Morska 81-87

pok. 

tel: 

email: 

Dostępny na stronie internetowej http://bip.umg.edu.pl/zarzadzenia-uchwaly

- rejestr wydanych pełnomocnictw

 

Udostępnienie danych na pisemny wniosek uprawnionych instytucji lub osoby, której dane dotyczą, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

rejestr informacji niejawnych

Pełnomocnik ds. Obronnych i Informacji Niejawnych

 

Akademia Morska w Gdyni

ul. Morska 81-87

pok. C-128

tel: 58 55 86 244

Udostępnienie danych na pisemny wniosek uprawnionych instytucji

wykaz organizacji studenckich, kół naukowych

 

Prorektor ds. Kształcenia

 

 

Akademia Morska w Gdyni

ul. Morska 81-87

pok. B-103

tel: 58 55 86 437

email: pror2atam.gdynia.pl

Dostępny na stronie internetowej http://www.am.gdynia.pl/org-studenckie

- ewidencja studentów i absolwentów

- rejestr wydawanych dyplomów i świadectw

 

Udostępnienie danych na pisemny wniosek uprawnionych instytucji lub osoby, której dane dotyczą, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

ewidencja prac badawczych

Prorektor ds. Nauki

 

Akademia Morska w Gdyni

ul. Morska 81-87

pok. B-107

tel: 58 55 86 427

email: pror1atam.gdynia.pl

Dostępna na stronie internetowej http://www.am.gdynia.pl/badania-naukowe

 

ewidencja kosztów ponoszonych na naukę, badania naukowe i prace rozwojowe

Dostępna na stronie internetowej http://bip.am.gdynia.pl/node/232 lub w siedzibie uczelni

rejestr umów z podmiotami krajowymi i zagranicznymi

Dostępna na stronie internetowej http://bip.am.gdynia.pl/node/232 lub w siedzibie uczelni

ewidencja realizowanych programów europejskich

RN-Zespół ds. programów europejskich

 

Akademia Morska w Gdyni

ul. Morska 81-87

pok. B-108

tel 58 55 86 352

email: eurofundatam.gdynia.pl

Dostępna na stronie internetowej http://bip.am.gdynia.pl/node/232 lub w siedzibie uczelni

ewidencja złożonych wniosków aplikacyjnych o realizację projektów finansowanych ze środków zagranicznych i krajowych

Dostępna na stronie internetowej http://bip.am.gdynia.pl/node/232 lub w siedzibie uczelni

ewidencja praktyk morskich 

 

Prorektor ds. Morskich

 

Akademia Morska w Gdyni

ul. Morska 81-87

pok.B-114

tel:58 55 86 426

email:pror3atam.gdynia.pl

Dostępna na stronie internetowej http://bip.am.gdynia.pl/node/232

- ewidencja związana z eksploatacją statków szkoleniowo-badawczych

Dostępna na pisemny wniosek lub w siedzibie uczelni

-rejestry dokumentów

   księgowych

- ewidencja środków trwałych

 

Kwestura AMG

 

Akademia Morska w Gdyni

ul. Morska 81-87

pok. F-131

tel:58 55 86 318

email: aciatam.gdynia.pl

 

Udostępnienie danych na pisemny wniosek uprawnionych instytucji lub osoby, której dane dotyczą, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

- rejestry wypadków

- rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy

- rejestr wydanych zaświadczeń szkoleń z zakresu bhp i p-poż

 

Zespół ds.  BHP i P-POŻ

 

Akademia Morska w Gdyni

ul. Morska 81-87

pok.F-34

tel: 58 55 86 555

email: bhpatam.gdynia.pl

1. Dane dostępne na stronie internetowej http://bip.am.gdynia.pl/node/232,

2. Na pisemny wniosek uprawnionych instytucji lub osoby, której dane dotyczą, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

wykaz wolnych miejsc pracy w AMG

Dział Spraw Pracowniczych

 

Akademia Morska w Gdyni

ul. Morska 81-87

pok. F-25

tel: 58 55 86 265

email: dpatau.am.gdynia.pl

Dostępny na stronie internetowej http://bip.am.gdynia.pl/praca

rejestr zamówień publicznych

Dział Zamówień Publicznych

 

Akademia Morska w Gdyni

ul. Morska 81-87

pok. F-221 tel 58 55 86 266

email: zampublatam.gdynia.pl

Dostępny na stronie internetowej http://bip.am.gdynia.pl/zespol-ds-zamowien-publicznych

ewidencja archiwum uczelni

Archiwum

 

Akademia Morska w Gdyni

ul. Morska 81-87

pok. J-70

tel 58 55 86 595

 

Udostępnienie danych na pisemny wniosek uprawnionych instytucji lub osoby, której dane dotyczą, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

ewidencja muzealna uczelni

Sala Tradycji

 

Akademia Morska w Gdyni

ul. Morska 81-87

pok. B-209

tel 58 55 86 650

 

Dane dostępne na stronie internetowej  http://www.am.gdynia.pl/node/68 lub na pisemny wniosek  lub w siedzibie uczelni.

ewidencja biblioteki

Biblioteka Główna

 

Akademia Morska w Gdyni

ul. Morska 81-87

pok. C-204 tel 58 55 86 444

email: sekretariatatbg.am.gdynia.pl

Dane dostępne na stronie na stronie internetowej http://bg.am.gdynia.pl/

- rejestr decyzji  administracyjnych i zaświadczeń
- wykaz wydanych indeksów
   i legitymacji
- ewidencja przebiegu studiów
-  rejestr umów cywilno- prawnych

 

Podstawowe jednostki organizacyjne uczelni:

-Wydział Mechaniczny, tel 585586321

-Wydział Elektryczny, tel.:585586681

- Wydział Nawigacyjny, tel.:585586144

- Wydział Przedsiębiorczości

  i Towaroznawstwa , tel.:585586620

Udostępnienie danych na pisemny wniosek uprawnionych instytucji lub osoby, której dane dotyczą, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Redakcja BIP
14.08.2013
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja:
D.Niklas 10.09.2018