Wymagane dokumenty

Dokumenty i wymagania stawiane kandydatom na I rok studiów w Uniwersytecie Morskim w Gdyni
w roku akademickim 2020/2021

Kandydaci na studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oprócz zarejestrowania się na stronach elektronicznej rekrutacji składają w teczkach,  kartonowych opisanych według wzoru wydziałowej komisji rekrutacyjnej, następujące dokumenty:

 1. Ankietę osobową  obowiązującą w Uniwersytecie Morskim  wygenerowaną w elektronicznym systemie rekrutacji.
 2. Oryginał świadectwa dojrzałości (oryginały będą oddawane w I semestrze studiów).
 3. Kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej.
 4. Dyplom lub odpis na mocy oryginału ukończenia wyższych studiów pierwszego stopnia  wraz z suplementem do dyplomu - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na  studia drugiego stopnia.
 5. Kolorowe 1 zdjęcie  na jasnym tle  podpisane nazwiskiem,  imieniem i nr PESEL oraz 1 zdjęcie dostarczone w formie elektronicznej bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami w formacie JPG w kolorze na jasnym tle. Zdjęcie elektroniczne powinno mieć rozmiary co najmniej 300 x 375 pikseli, co pozwala na wydrukowanie w rozmiarze 2 cm x 2,5 cm z odpowiednią jakością. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 1 megabajt.  Zdjęcie dostarczone w formie elektronicznej powinno być identyczne ze zdjęciem "na papierze", dostarczonym do uczelni wraz z pozostałymi dokumentami.

  1) osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć   zdjęcie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi       szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - zdjęcie przedstawiające osobę z nakryciem głowy,
  2) dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonego zdjęcia przedstawiającego osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
  3) dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonego zdjęcia przedstawiającego osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności wyznaniowej,
  4)  osoby o których mowa w  ust. 1), 2), 3) nie muszą dołączać zaświadczeń, jeśli okażą nowy dowód osobisty z takim samym zdjęciem,    które chcą umieścić w legitymacji.

 6. Oryginał dowodu opłaty rekrutacyjnej.
 7. Morskie świadectwo zdrowia  - tylko na specjalność morską na Wydział Nawigacyjny *).
 8. Kserokopię ważnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych (oryginał do wglądu) lub oryginał ważnego orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych - tylko na kierunek Towaroznawstwo *).
 9. Kandydaci na Wydział Mechaniczny obowiazkowo dostarczają zaświadczenie lekasrskie wystawione przez lekarza medycyny pracy, które uprawnia do studiowania (w tym odbywania praktyk *).
 10. Koszty badań lekasrskich potrzebnych do uzyskania morskiego świadectwa zdrowia, uzyskania książeczki zdrowia i orzeczenia dla celów sanitarno-epidemiologicznych, zaświadczenia od lekarza medycyny pracy pokrywają kandydaci.

      * )     dostarczane w najbliższym możliiwym terminie jednak nie później niż do końca I semestru.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

B.Żołnowska
23.02.2017
Wprowadzenie:
B.Żołnowska 23.02.2017
Ostatnia modyfikacja:
B.Żołnowska 10.06.2020